Towuk göwüsiniň resepti we tüwi, süýji kartoşka we kädi bilen gury it iýmit towuk tagam zawody

Gysga düşündiriş:

Towuk, itler üçin iýmitlenmegi artdyryp biljek witaminleri we beloklary goşup bilýän itler üçin peýdalydyr;towugyň tagamy has gowy, bu bolsa işdäsi pes ýa-da keseli itlere işdäsini artdyryp biler chicken Köplenç towuk iýýän itler diňe ýönekeý iýmit iýýänlerden has gowy bolar.Itler has ygtybarly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Towuk göwsi beloga baý we siňdirilmegi we ulanylmagy aňsat bolan C witamini we E witamini köp.Fiziki taýdan sagdynlygy ýokarlandyrmagyň täsiri bar.Itler üçin hem örän peýdalydyr.Çalt ulalýar, bölünen uçlary gowulaşdyrýar we süňkleri berkitmek üçin ýokumly maddalary doldurýar.
Towuk tagamly it gury iýmit-it gury iýmit Towuk göwüsiniň lomaý satuwy, mahabat bahasy, gelip çykyşy çeşmesi-öý haýwanlarynyň esasy iýmitleri-ähli it tohumlary-altyn tapyjy, ähli basgançaklar ulular it güjükleri
“Mira Pet Food Co., Ltd”, öý haýwanlarynyň iýmit kärhanasy wegury it iýmit zawodyönümçiligi, gaýtadan işlemegi we OEM-i birleşdirmek.Güýçli ylmy gözleg güýjüne eýedir we müşderiler we hyzmatdaşlar üçin amatly önümleri öndürip biler.Hyzmatdaşlygy tüýs ýürekden garşylaýarys.Olaryň arasynda gury it iýmiti kompaniýamyzyň esasy önümlerinden biridir.Gowy ýakymlylygy bar we paýlanyp bilner we OEM.Kompaniýamyz ýaly dürli önümlerem bardoňan guradylan iýmitpaýlap ýa-da OEM edip boljak çygly it iýmitleri we ş.m.Maslahat bermäge hoş geldiňiz.

Önümiň ady

Gury it iýmiti

Tagam

Tebigy tagam ýa-da özleşdirilen

Bölejik şekili

Tegelek, üçburçluk, Staryldyz şekili, halka görnüşi, görnüşler.

Saklamak şertleri

Göni gün şöhlesinden gaça duruň, salkyn we gurak ýerde saklaň

Ýaramlylyk möhleti

18 aý

Bukja

Agramy: 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 5 funt, 10 funt, 15 funt, 30 funt, ektr.

Goşundy

OEM, ODM.Şeýle hem resept we teklipler berip bileris.Et: Towuk, Ördek, Sygyr, Guzy, Deňiz balygy, Haýwan bagry ýa-da ýöriteleşdirilen2.Gök önümler we miweler: kädi, käşir, kartoşka, brokkoli, gök miwe, alma, armut, ekt., Customized3.Däneler: Tüwi, Goňur tüwi, ýöriteleşdirilen4.: Ag: Towuk ýagy, Deňiz ýagy, Zygyr ýagy, ek.Probiyotikler, witaminler, Omega 3 we 6 ýag kislotalary, başgalar, omöriteleşdirilen.
https://www.mirapetfood.com/
https://www.mirapetfood.com/

It iýmitini nädip täze we tagamly saklamaly

Gury iýmititler üçin iýmitlenmegiň we saglygyň iň oňat çeşmesidir, şeýle hem itler üçin hökmany iýmitdir.Uly itler ajaýyp iýmit iýýärler we köp gury iýmit iýýärler.Ene-atalar we itler adatdan daşary ýagdaýlar üçin uly mukdarda iýmit saklamaly bolýarlar.Kiçijik itlerde az mukdarda iýmit bar we bir gap iýmek üçin köp wagt gerek.Şonuň üçin gury iýmit açylansoň, ony dogry saklamaly, ýogsam çyglylyk we galyndy sebäpli aňsatlyk bilen ýaramazlaşar ýa-da tarakan ýa-da syçan ýaly çagyrylmadyk myhmanlar iýer.Indi itiňizi birinji iýmitden iň soňkusyna çenli täze we lezzetli saklamagy öwrederin!

Materiallar: ammar gutusy, degişli mukdarda desikant paket (surat studiýalarynda bar), bir jübü gysgyjy, birnäçe plastik halta we bir topar gazet.

1. Gazet goýmak: ilki bilen ammar gutusynyň içiniň we daşynyň doludygyny ýa-da içiniň gury bolmalydygyny barlaň.Saklaýyş gutusynyň aşagyna galyň bir gatlak goýuň, sebäbi gazet çyglylygyň öňüni alyp we suwy siňdirip biler, şonuň üçin has köp zat goýup bilersiňiz.

2. Desikkant goýuň: Her nahardaky desikant hem gaýtadan ulanylyp bilner.

3. Plastiki halta: Gury iýmitde tagamy we uzak möhletli saklaýyş funksiýasy bolan ýagyň ýitmeginiň öňüni almak we iýmitiň tagamyny ýitirmezligi üçin gury iýmiti plastik halta salyň.Soňra desikant sumkasyny plastik halta salyň we desikant haltasynyň mukdary iýmitiň mukdaryna görä ýerleşdirilip bilner.Möhürlenende ilki sumkadan howany gysyň, soňra ony iki bölege bölüň we gysgyç bilen düzediň.

4. Saklaýyş gutusy: Plastiki haltany ammar gutusyna salyň we gutardyňyz!Gury iýmiti gutujyga salyň, gapagyny ýapyň we gutardyňyz.

https://www.mirapetfood.com/
wet-food-package

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler