OEM tebigy it iýmit kompaniýasy we ýöriteleşdirilen tagamly Hytaýda öndüriji

Gysga düşündiriş:

It iýmit kompaniýasy-Mire Pet Food Co., Ltd, oemde ýöriteleşen tebigy it iýmit kompaniýasy it iýmit öndürijisidir.Haýwanlaryň iýmitiniň hiline baha bermek üçin iň möhüm görkeziji, haýwanlaryň ýagynyň derejesidir, sebäbi pişikler we itler ýyrtyjydyr.Iň oňat gury iýmitde azyndan 30% -40% haýwan ýagy bolmaly, saýlanan çig mal iýmit derejeli et bolsa, hili hasam gowy.Oem it iýmitini nireden satyn almaly?Elmydama biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

  Haýsy gury iýmit ýokary hilli gury iýmit we itiňize laýyk? 

Ingury it iýmitiingredient tablisasy, gaýtadan işlemegiň usulyna baglylykda haýwan etiniň dürli görnüşleri bar:

Et nahary: Muňa ýelek, dyrnak we ş.m. ýaly goşmaça önümler girýär, hakykatdanam ýokary hilli gury iýmitlere üns berilmelidir we düzüm sanawy diňe "et nahary" däl-de, "et we süňk nahary" diýmelidir.

Suwsuzlandyrylan haýwan eti ýa-da gorkunç: Etiň bu görnüşini esasy düzüm hökmünde ulanmak, gury iýmitiň hiliniň gowydygyny görkezýär.

Täze haýwan eti: Bu ýokary hilli standart.Şeýle-de bolsa, gury iýmitdäki beýleki maddalar bilen deňeşdirilende, täze haýwan etiniň paýy gaty ýokary däl, sebäbi gaýtadan işlenende täze et suwsuzlanandan soň asyl ýarysyndan az bolup biler.

Galla barada aýdylanda, itleriň ýa-da pişikleriň iýmitinde-de zerur däl.Şonuň üçin dänesiz önümler has idealdyr.Şeýle-de bolsa, saýlan gury iýmitiňizde däne bar bolsa, tüwi gowy, ýöne mekgejöwen we bugdaýy öz içine alýan gury iýmitlerden gaça duruň, sebäbi bu iki dänäniň allergiýa howpy has ýokary.

Esasy düzümi hökmünde däne bilen gury iýmit önümlerini satyn almak maslahat berilmeýär.Mundan başga-da, gök önümleriň köp görnüşini goşmak, alma (holesterini dolandyrmaga kömek edýär), gök gül we ş.m. ýaly gury iýmitiň hilini ýokarlandyrmak üçin peýdalydyr, hersiniň dürli täsiri bar.

Omega 3 we omega 6 ýag kislotalary, öý haýwanyňyzyň saçyny we derisini goramak ýaly köp funksiýalara eýedir.Muňa garamazdan, bedeniň özi sintez edip bilmeýändigi sebäpli, ony şu wagt gury iýmitlere goşmak aýratyn möhümdir.

Konserwantlardan we emeli reňklerden gaça duruň.Käbir hoşboý ysly (bibariya) ýa-da E witamini ýaly tebigy konserwantlar has sagdyn we gury iýmitlere goşulanda beýleki funksiýalary ýerine ýetirip biler.
Gury iýmit satyn alanyňyzda, onuň öňüni almak üçin üns bermelisiňiz: düzüminde BHA (E-320), BHT (E-321) ýaly emeli konserwantlar bar, olar uzak wagtlap iýmitlense, düwnük keseline sebäp bolup biler.Käbir önümleri öz içine alýar, esasy çig mal haýwan eti däl, däne düzümi gaty ýokary, emeli reňkler we konserwantlar we ş.m.

A ýa-da däldigini barlamak üçin iň ygtybarly subutnamait iýmitiýokary hilli, belli bir wagtyň dowamynda ýoldaşlarymyzyň umumy fiziki ýagdaýynyň we daşky görnüşiniň üýtgemeginden gelýär.Saçlary gaty we ýalpyldawuk bolsa, agzy sagdyn bolsa, howanyň hili we ýygylygy kadaly, immun ulgamy kadaly işleýär we sagdyn we işjeň bolsa, hökman gury iýmit saýladyňyz.Gowy iýmit bedeni sagdynlaşdyryp biler.

https://www.mirapetfood.com/
dog-food-manufacturer
https://www.mirapetfood.com/

Önümiň ady

Gury it iýmiti

Tagam

Tebigy tagam ýa-da özleşdirilen

Bölejik şekili

Tegelek, üçburçluk, Staryldyz şekili, halka görnüşi, görnüşler.

Saklamak şertleri

Göni gün şöhlesinden gaça duruň, salkyn we gurak ýerde saklaň

Ýaramlylyk möhleti

18 aý

Bukja

Agramy: 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 5 funt, 10 funt, 15 funt, 30 funt, ektr.

Goşundy

OEM, ODM.Şeýle hem resept we teklipler berip bileris.Et: Towuk, Ördek, Sygyr, Guzy, Deňiz balygy, Haýwan bagry ýa-da ýöriteleşdirilen2.Gök önümler we miweler: kädi, käşir, kartoşka, brokkoli, gök miwe, alma, armut, ekt., Customized3.Däneler: Tüwi, Goňur tüwi, ýöriteleşdirilen4.: Ag: Towuk ýagy, Deňiz ýagy, Zygyr ýagy, ek.Probiyotikler, witaminler, Omega 3 we 6 ýag kislotalary, başgalar, omöriteleşdirilen.
https://www.mirapetfood.com/

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler