Guradylan beden itlerini we pişikleri iýmit bilen üpjün edijileri we zawody doňduryň

Gysga düşündiriş:

Doňan guradylan bedeniň itler üçin peýdalary:Doňan guradylan bedenbelok we aminokislotalar ýaly ýokumly maddalara baýdyr.Iti dogry iýmitlendirmek goşmaça rol oýnap biler;eger doňan guradylan bedeni gowy görýän bolsa, käwagt it bilen iýmitlendiriň.Beden doňdurylan guradylan iýmitlendirmek iti begendirip biler we it bilen eýesiniň arasyndaky gatnaşyklary has ýakynlaşdyrmak üçin tälim sylagy hökmünde ite iýmitlendirilip bilner.Emma eýesi doňdurylan guradylan bedeni ilkinji gezek ite iýmitlendirende iýmitiň mukdaryna üns bermeli. Alty aýa çenli itlere maslahat berilmeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Itler üçin doňan guradylan bedeni nädip iýmeli?
Adaty ýagdaýlarda doňdurylan guradylan bedeni itlere iýmitlendirmezlik iň gowusydyr, bu bolsa iç gatamagyna, işdäň ýitmegine we itlerde beýleki islenmeýän hadysalara sebäp bolup biler.Ilki bilen bedeni ýyly suwa batyryň we doňan guradylan bedeniň suwy dikeltmegine garaşyň.Itler çeýnese, aşgazanyň içindäki ýokumly maddalary siňdirmegi aňsat bolýar ".

Dogry saýlamalyit iýmitiitiň üçin?
It iýmitini saýlamakda iň möhüm zat, näçe gymmat bolsa, şonça-da dogry däl.It iýmitini saýlanda, aşakdaky faktorlary göz öňünde tutmalydyrys: ýaş, işjeňlik derejesi, jyns, saglyk we lukmançylyk taryhy.Mundan başga-da, eýesi it iýmitindäki kaloriýalaryň itiň isleglerini kanagatlandyryp biljekdigini ýa-da ýokdugyny bilmek üçin itiň nahar ölçegini hem göz öňünde tutmalydyr.

Doňan guradylan it iýmiti
Doňan guradylan it iýmitiniň önümçilik usullarynyň arasynda belli bir tapawut bargury it iýmiti.Gury it iýmiti çig mallary poroşokda üwürip, soňra birleşdirmeli bolsa, doňan guradylan it iýmiti gury it iýmitine esaslanýar we saýlamak has gowudyr.çig mal, soňra it iýmitini taýýarlamazdan ozal suwsuzlandyryň.
Umuman aýdanyňda,doňan guradylan it iýmititäze etdäki suwy çig mal hökmünde bugarmaly, soňra bolsa ýokary basyşda suw molekulalaryny çykarmaly.Doňan guradylan it iýmiti, belli bir derejede gury it iýmitinden has "gury".Suw az bolansoň, olaryň saklanyş möhleti has uzyn we şol bir agram üçin has ýokumlydyr.Şeýle-de bolsa, iýmitlenende ýakyn ýerde suw bolmaly.

Üstünligi:
1. Has ýeňil agram we saklanyş möhleti has uzyn
2. Çig mala has ýakyn, sebäbi diňe guratmak bolýar
3. Döwrebap tehnologiýa laýyklykda ýokumly maddalar saklanýar "

2 freeze-dried-dog-food
freeze-dried-quail4
freeze-dried-quail3
More-freeze-dried-food

Custöriteleşdirilen paket

freeze-dried-food-8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler