Sygyr etiniň tagamly it öý haýwanlary, uly it gury it iýmit öndürijileri üçin iýmit bahasy

Gysga düşündiriş:

“Mira Pet Food Co., Ltd” tebigy sygyr etini çig mal hökmünde ulanýar, tagamlar we konserwantlar ýaly goşundylary ret edýär we ýokary hilli gury it iýmitini öndürmäge ünsi jemläp, müşderiniň talaplaryna laýyklykda täze gök önümleri we miweleri goşýar.Önüm birmeňzeş bölejikler we oňat tagamly uly ýaşly itler üçin amatlydyr.

Sygyr eti, güjügiň ösmegine, gowy ösmegine we güýçlenmegine sebäp bolup, güjük süňküniň ösmegine kömek edip biler.Sygyr etiniň ýokumlylygy doňuz etinden ep-esli ýokary, ýagyň we holesteriniň mukdary doňuz etinden has pesdir.Mundan başga-da, sygyr etinde ýokary gan basyşy we koronar ýürek keseli itler üçin örän peýdaly itler üçin zerur aminokislotalar bar.Sygyr etiniň düzümindäki belok doňuz etinden birnäçe esse köpdür.Sygyr etinde has ýuka et we ýag az.Bu ýokary kalorili et iýmitidir.Itleriň ulalmak döwründe iýmegi amatly, itler köp iýseler agramy artmaz


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň ady

Gury it iýmiti

Tagam

Tebigy tagam ýa-da özleşdirilen

Bölejik şekili

Tegelek, üçburçluk, Staryldyz şekili, halka görnüşi, görnüşler.

Saklamak şertleri

Göni gün şöhlesinden gaça duruň, salkyn we gurak ýerde saklaň

Ýaramlylyk möhleti

18 aý

Bukja

Agramy: 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 5 funt, 10 funt, 15 funt, 30 funt, ektr.

Goşundy

OEM, ODM.Şeýle hem resept we teklipler berip bileris.Et: Towuk, Ördek, Sygyr, Guzy, Deňiz balygy, Haýwan bagry ýa-da ýöriteleşdirilen2.Gök önümler we miweler: kädi, käşir, kartoşka, brokkoli, gök miwe, alma, armut, ekt., Customized3.Däneler: Tüwi, Goňur tüwi, ýöriteleşdirilen4.: Ag: Towuk ýagy, Deňiz ýagy, Zygyr ýagy, ek.Probiyotikler, witaminler, Omega 3 we 6 ýag kislotalary, başgalar, omöriteleşdirilen.

Sygyr etiniň, beýleki iýmitlerden has ýokarydygyny aýdyp boljak kreatiniň düzüminde aýratyn köp.Myşsalaryň ösmegine we güýçlenmegine kömek edip biler we täsiri gaty möhümdir.Okuwyň ilkinji birnäçe sekundynda sarkozin myşsa ýangyjynyň çeşmesidir we sygyr etini iýmegiň gowylygy, itiň türgenleşikde we maşkda uzak dowam etmegi üçin adenozin trifosfatyny netijeli dolduryp biler.

Bu sygyr etiniň tagamynyň esasy aýratynlygygury it iýmitisygyr etiniň köp bolmagy, şonuň üçin iýmitlenýän itler hem iýmegi gowy görýärler.Haýwanlaryň çig mallary bolsa ýokarydyr.Maglumatlara görä, sygyr etiniň düzümi 35%, towugyň düzümi 20%, ýagly ýumurtganyň sarysy 3%, ördek etiniň düzümi 7%, şonuň üçin belok düzümi ýokary, ýagny siňdirmek we siňdirmek aňsat, itiň howasy gowy bolar.

Her gury dişit iýmitiItler üçin sygyr eti ýokumly maddalara baý we eti köp bolan it çeýnäp, çeýnýär we itiň eýesi ýakymly ys alýar.Saýlaýanlar hem ony gowy görýärler.Bu iýmitde konserwantlar we iýmit çekiji ýaly goşundylar ýok, örän sagdyn.

Hoşboý ys gelýär we her gezek bir tabak guýsaňyz, it ony çalt gutarar.Bu nahary ellerim bilen sürtmek, onuň gaty ýagly däldigini, ýagly däldigini, itiň ýagly iýmeýändigini we has sagdyndygyny gördi.Uzak möhletli sarp etmek üçin amatly, dökülýän möwsümde saç dökülmegiň mukdary az bolar we esasanam gujurlydyr.

dog-food-三角形

 	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish  	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish

Custöriteleşdirilen paket

 dog-food-package

dog-food-3-1

 	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler