Gury it iýmiti

 • China factory wholesale dry dog food suppliers private lable dry dog food manufacturer

  Hytaýda zawod lomaý gury it iýmit öndürijileri hususy lable gury it iýmit öndürijisi

  Mira Pet Food Co., Ltd it iýmit önümçiliginde ýöriteleşýär weit iýmitisatuw.Önümiň hili kepillendirilýär, ýakymly we uzak wagtlap durnuklylygy üpjün edilýär.OEM we lomaý agent bolup biler.

  Kompaniýa, her ýyl on müňlerçe tonna önümçilik kuwwaty bolan Hytaýda iň ösen doly awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlaryna eýedir.Birinji derejeli hünär tehnologiýasy bilen, çig maly saýlamakdan, öndürmekden, önümleriň iberilmegine çenli her bir aralyk baglanyşyk berk gözegçilikde saklanýar we dolandyrylýar., ýokary hilli haýwan iýmitini öndürmek üçin FDA we AAFCO tarapyndan kesgitlenen howpsuzlyk düzgünlerini ýerine ýetiriň.Pai ösen önümçilik enjamlary, birinji derejeli hünär tehnologiýasy we ylmy dolandyryş tertibi bar.
  Müşderilere hoş geldiňiz, paýlaýjylar!

 • Dog pet food for dogs whole foods cats dog food website

  Itler üçin it haýwanlary iýmitleri tutuş iýmitler pişikler it iýmit web sahypasy

  “Mira Pet Food Co., Ltd” ýokary hilli it iýmitini öndürmekde ýöriteleşýär.Önümler, emeli konserwantlar, emeli reňkler we ş.m. bolmazdan tebigydyr we gury iýmitleriň her bir dişlenmesiniň howpsuz we sagdyn bolmagyny üpjün etmek üçin berk önümçilik proseslerine we yzarlaýyş ulgamlaryna eýedir.gury it iýmit bahalary, it iýmit öndürijileri, it iýmit suratlary.

 • OEM the natural dog food company and manufacturer in China with customized flavor

  OEM tebigy it iýmit kompaniýasy we ýöriteleşdirilen tagamly Hytaýda öndüriji

  It iýmit kompaniýasy-Mire Pet Food Co., Ltd, oemde ýöriteleşen tebigy it iýmit kompaniýasy it iýmit öndürijisidir.Haýwanlaryň iýmitiniň hiline baha bermek üçin iň möhüm görkeziji, haýwanlaryň ýagynyň derejesidir, sebäbi pişikler we itler ýyrtyjydyr.Iň oňat gury iýmitde azyndan 30% -40% haýwan ýagy bolmaly, saýlanan çig mal iýmit derejeli et bolsa, hili hasam gowy.Oem it iýmitini nireden satyn almaly?Elmydama biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz!

 • OEM Bulk Dry Dog Food Companies 50KG 20KG

  OEM köpçülikleýin gury it iýmit kompaniýalary 50KG 20KG

  Itler täze, deňagramly, dürli-dürli we iýmitleniş aýratynlyklaryna laýyk gelýän iýmit iýenlerinde iň sagdyn bolýar.Ahyrynda üýtgetmegiň iň gowudygyny ýadyňyzdan çykarmaňit iýmitiyzygiderli.Birnäçe ýokary hilli markany saýlaň we itiňize birnäçe aýdan bir üýtgeşiklik beriň.Bu, şol bir it iýmitinden artykmaç ýa-da deňagramsyz iýmitlenmezlige kömek eder.

 • Beef flavor dog pet food price for adult dog dry dog food manufacturers

  Sygyr etiniň tagamly it öý haýwanlary, uly it gury it iýmit öndürijileri üçin iýmit bahasy

  “Mira Pet Food Co., Ltd” tebigy sygyr etini çig mal hökmünde ulanýar, tagamlar we konserwantlar ýaly goşundylary ret edýär we ýokary hilli gury it iýmitini öndürmäge ünsi jemläp, müşderiniň talaplaryna laýyklykda täze gök önümleri we miweleri goşýar.Önüm birmeňzeş bölejikler we oňat tagamly uly ýaşly itler üçin amatlydyr.

  Sygyr eti, güjügiň ösmegine, gowy ösmegine we güýçlenmegine sebäp bolup, güjük süňküniň ösmegine kömek edip biler.Sygyr etiniň ýokumlylygy doňuz etinden ep-esli ýokary, ýagyň we holesteriniň mukdary doňuz etinden has pesdir.Mundan başga-da, sygyr etinde ýokary gan basyşy we koronar ýürek keseli itler üçin örän peýdaly itler üçin zerur aminokislotalar bar.Sygyr etiniň düzümindäki belok doňuz etinden birnäçe esse köpdür.Sygyr etinde has ýuka et we ýag az.Bu ýokary kalorili et iýmitidir.Itleriň ulalmak döwründe iýmegi amatly, itler köp iýseler agramy artmaz

 • Dry dog food chicken flavor factory with chicken breast recipe and rice, sweet potato and pumpkin

  Towuk göwüsiniň resepti we tüwi, süýji kartoşka we kädi bilen gury it iýmit towuk tagam zawody

  Towuk, itler üçin iýmitlenmegi artdyryp biljek witaminleri we beloklary goşup bilýän itler üçin peýdalydyr;towugyň tagamy has gowy, bu bolsa işdäsi pes ýa-da keseli itlere işdäsini artdyryp biler chicken Köplenç towuk iýýän itler diňe ýönekeý iýmit iýýänlerden has gowy bolar.Itler has ygtybarly.

 • Wholesale pellet dog food manufacturers China OEM Customized

  Lomaý pellet it iýmit öndürijileri China OEM Customized

  Gury it iýmit öndürijisi Mira Pet Food Co., Ltd dünýädäki itler üçin dürli görnüşdäki we ululykdaky sagdyn, tagamly it iýmitini hödürleýär.Önümleri dünýäniň 100-den gowrak ýurduna we sebitlerine satylýar.Gury it iýmitiniň roly, esasan, ömrüň iýmitlenişiniň iň esasy kepilligini, köpeliş ösüşi üçin zerur iýmitleri we itler üçin saglygy üpjün etmekden ybaratdyr.Iýmit siňdiriş we siňdiriş, ýokary iýmitleniş gymmaty, hil ülňüleri, ylmy formula öndürmek, amatly iýmitlenmek we uzak möhletli saklamak we ş.m.

 • OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish

  OEM ODM Gury it iýmiti Towuk sygyr balygy bilen ýöriteleşdirilen Hytaý zawody

  It iýmitiniň roly, esasan, itleri ömri kepillendirmek, ösmek we ösdürmek we saglyk üçin zerur iýmitleri üpjün etmekden ybaratdyr.Giňişleýin iýmitlenmegiň, ýokary iýmit siňdirişiň we siňdiriş derejesiniň, ylmy formulanyň, hil standartynyň, amatly iýmitlenmegiň we käbir keselleriň öňüni almagyň artykmaçlyklary bar.