Hytaý zawodyndan pişik pişigi üçin ýöriteleşdirilen konserwirlenen çygly iýmit bahasy

Gysga düşündiriş:

Käşir we balyk ýaly ýokary derejeli çig maldan ýasalan konserwirlenen pişik iýmiti dürli-dürli, saýlamak aňsat we ýakymly tagamly, şonuň üçin gury iýmitden has köp pişikde meşhur.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çygly iýmitiň artykmaçlyklary

1. Çyglylygyň mukdary ýeterlikdir, çygly iýmit olara aňsatlyk bilen suwuklanmaga mümkinçilik berýär.
2. Pişikleriň tebigy iýmitlenişine ýakyn iýmitleniş gymmaty.
3. Goşmaça uglewodlar goşulmaýar we semizlige sebäp bolmak aňsat däl.
4. Çygly iýmitiň ýokary belok we ýagly häsiýetleri, işdäsi pes bolan pişiklere, esasanam, zerur iýmitleri çalt siňdirmäge mümkinçilik berýär.
5. Böwrek keseli we peşew ulgamy bilen baglanyşykly pişikler üçin konserwirlenen çygly iýmitler maslahat berilýär.

Pişikleriň iýmitleniş endikleri

Pişikler ýyrtyjydyr, olary birkemsiz iýmitlendirmäň
1. Şokolad bilen iýmitlenmäň, teobromin we kofein komponentleri sebäpli ýiti zäherlenmä sebäp bolar;
2. Süýt bilen iýmitlenmäň, içgeçmä we agyr ýagdaýlarda ölüme sebäp bolar;
3. Pişigiň ýokary belok we yz elementlerine gündelik zerurlyklaryny üpjün etmek üçin pişik iýmitini deňagramly gatnaşygy bilen iýmitlendirmäge synanyşyň;
4. Mundan başga-da, towuklaryň, balyklaryň we beýleki süňkleriň iýmitlenmegine sebäp bolmaň, bu içki gan akmalara sebäp bolar;gysgaça aýdanyňda, pişikleriň aşgazanlary gowşak, olary üns bilen iýmitlendiriň we diňe iýmek isleýänleri üçin iýmitlendirmäň.

Pişigiňize zerur iýmitlenme

Pişikleriň beloga, taurine - zerur iýmitlere ýokary zerurlygy bar.
Pişikler tarapyndan talap edilýän ýokumly maddalarda belok 35%, ýag 20%, galan 45% uglewodlardyr.Adamlarda bary-ýogy 14% ýag, 18% belok we 68% uglewod bar ".

Pişik iýmitiniň klassifikasiýasy

1. Gury iýmit
Iýmitlendirmek üçin çykdajylar çygly iýmitlerden has pes we olary saklamak aňsat.Şeýle-de bolsa, gury iýmitde kaloriýa köp we suwuň mukdary az, şonuň üçin eýeler pişigiň agyz suwuna aýratyn üns bermeli;

2. Çygly iýmit
Waterokary suw düzümi we ýakymlylygy.Haýwanlaryň semremegine sebäp bolmak aňsat däl, uzak möhletli iýmitlenmek üçin amatly kaloriýa "

Pişik iýmitini nädip saýlamaly

Pişik iýmitini satyn almazdan ozal, pişigiň ýaşyny, jynsyny we fiziki ýagdaýyny göz öňünde tutuň.
A. Pişik birneme inçe: ýokary belokly we ýagly pişik iýmitini saýlaň (ýöne çäkden çykmaýar).
B. Pişik birneme semiz: pişigiň iýmitleniş mukdaryny berk gözegçilikde saklaň we her gün aşa köp energiýa we uglewod sarp etmäň we ş.m.
C. Pişikler köp maşk edýärler: protein köp bolan pişik iýmitini saýlaň
D. Pişik kän bir maşk etmeýär: düzüminde witaminler we minerallar Omega-3 we Omega-6 ýag kislotalary bolmaly
Her kim hakyky ýagdaýy birleşdirer we bu tendensiýa gözi bilen däl-de, pişigiň iýmitiniň pişikleriniň isleglerini kanagatlandyrýandygyny ýa-da ýokdugyny görer diýip umyt edýärin.Başgalar üçin amatly zat özleri üçin laýyk däl bolup biler.
Catokary hilli pişik iýmiti näme?
Catokary hilli pişik iýmiti = arassa maddalar (ýekeje et ýa-da kombinasiýa) + etiň ýokary mukdary + taurin we zerur iýmitler "

customized Canned wet food price for cat kitten from China Factory customized Canned wet food price for cat kitten from China Factory customized Canned wet food price for cat kitten from China Factory customized Canned wet food price for cat kitten from China Factory customized Canned wet food price for cat kitten from China Factory customized Canned wet food price for cat kitten from China Factory customized Canned wet food price for cat kitten from China Factory


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler