Güýçler üçin konserwirlenen iýmit, tebigy güjük çyg it iýmit öndürijisi Hytaý

Gysga düşündiriş:

Konserwirlenen iýmitGüýjük deňagramly ýokary hilli ingredientler bilen täze tebigy et materiallaryndan ýasalýar we witaminler we minerallar bilen güýçlendirilýär, itiňiziň her naharyna ýokumly lezzetli çygly iýmit berýär.Itleriňize alternatiw tagamlar bilen dürli iýmitleniş zerurlyklaryny üpjün etmek üçin agyr, jele ýa-da et pastasynyň dürli önüm görnüşleriniň optimal formulasy
towuk, losos, tuna, gyrgyç eti, sygyr eti we ş.m.Güýjükler we uly ýaşly itler üçin amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Güýjükler kämillik ýaşyna ýetmedik itlere degişlidir, şonuň üçin güjükleri nädip iýmitlendirmeli?Güýjükler ösüş we ösüş döwründe, şonuň üçin iýmitlenmegi bäş tarapdan deňleşdirmeli.
(1) It iýmitleri güjükleriň esasy ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.
Itler hemme ýerde.Itler üçin köplenç it iýmitine üns berýäris.Mundan başga-da, dürli döwürlerde güjükleriň iýmitleniş zerurlygy hem dürli-dürli, şonuň üçin şol bir tapgyra laýyk it iýmitini saýlamaly.Güýjükler üçin güjük iýmitini saýlap bileris.
(2) Has deňagramly iýmitlenmek bilen güjükler we itler üçin konserwirlenen esasy iýmit.
It iýmitleri bilen deňeşdirilende, konserwirlenen esasy iýmitleriň itler üçin ýokumlylygy it iýmitlerinden has ýokarydyr.It iýmiti gury iýmit, konserwirlenen iýmit bolsa itlere has köp suw almaga mümkinçilik berýän çygly iýmitdir.Wekonserwirlenen it iýmitiit iýmitinden has ýokumlydyr.
(3) Itler gündelik zerurlyklaryndan başga-da goşmaça witaminlere mätäç.Soňra täze gök önümler we miweler zerurdyr.Gök önümler barada aýdylanda bolsa, itler brokkoli, kädi, käşir we witaminleri köp bolan beýleki gök önümleri iýip bilerler.Miwe barada aýdylanda bolsa, itler suwy doldurmak üçin banan, alma, armut we beýleki miweleri iýip bilerler.
Itler ynsanlaryň iň wepaly dostlarydyr.Bize ýürekden çemeleşýärler, elbetde, olara ýürek bilen çemeleşmeli we sagdyn we bagtly durmuş bermeli.

wet-dog-food-1

wet-dog-food-2 wet-dog-food-2-1 wet-dog-food-4 wet-dog-food-5 wet-dog-food-6

Sorag-jogap

S: Bu ýere haýsy önüm alyp bilerin?
J: It iýmitleriniň doly görnüşi wepişik iýmiti, şol sanda gury haýwan iýmiti, çygly haýwan iýmiti, konserwirlenen iýmit we çorba haltajygy, kolbasa, doňan gury iýmit, gury et iýmiti we degişlilikde öý haýwanlary üçin pişik hapalary we ş.m.

S: Zawoddan birnäçe nusga alyp bilerinmi?Nusga ibermek üçin näçe wagt gerek?
J: Hawa, ätiýaçlyk nusgalary 3 günüň içinde, 15 günüň içinde bolsa täze döredilen nusgalary alyp bilersiňiz.
Adatça az mukdarda nusgalar mugt, ýöne önüm bukjasynyň nusgalarynyň we ekspress ýükleriň bahasy alynýar.

S: OEM we ODM edip bilersiňizmi?
J: Sargydyňyzyň hilini üpjün etmek üçin ösen önümçilik enjamlarymyz bar.Bu aralykda, çeper eserlere mugt kömek etmek üçin ýörite dizaýn topary bar.OEM ýa-da ODM çözgüdi ileri tutulýar, halaýan sargyt islegiňiz üçin öz önümlerimiziň markasy hem bar.

S: Formula we paket meselesini nädip çözmeli?
J: Harytlar, aýratyn potensial MOU şertnamasy bilen ýa-da özümiziň maslahat berlen formulamyzy saýlap, müşderileriň formulasynda öndüriler;Müşderiniň nyşany bolan ýöriteleşdirilen paket elýeterlidir we adatça alyjy tarapyndan üpjün edilýär we önümçilikden ozal zawodymyza iberilýär.

S: Sitata nädip alyp bileris?
J: Haýwanlaryň iýmit önümleriniň derejesini, formulasy, materialy, ululygy, görnüşi, reňki ýaly jikme-jiklikler bilen bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.
mukdary we ş.m. gyssagly jogap almak üçin gözleg ibermek maslahat berilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler