OEM köpçülikleýin gury it iýmit kompaniýalary 50KG 20KG

Gysga düşündiriş:

Itler täze, deňagramly, dürli-dürli we iýmitleniş aýratynlyklaryna laýyk gelýän iýmit iýenlerinde iň sagdyn bolýar.Ahyrynda üýtgetmegiň iň gowudygyny ýadyňyzdan çykarmaňit iýmitiyzygiderli.Birnäçe ýokary hilli markany saýlaň we itiňize birnäçe aýdan bir üýtgeşiklik beriň.Bu, şol bir it iýmitinden artykmaç ýa-da deňagramsyz iýmitlenmezlige kömek eder.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haýwanlaryň iýmitiniň hiline baha bermek üçin iň möhüm görkeziji, haýwanlaryň ýagynyň derejesidir, sebäbi pişikler we itler ýyrtyjydyr.Iň oňat gury iýmitde azyndan 30% -40% haýwan ýagy bolmaly, saýlanan çig mal iýmit derejeli et bolsa, hili hasam gowy.
“Mira Pet Food Co., Ltd” it iýmit önümçiligi we it iýmit satuwy bilen meşgullanýar.Önümiň hili kepillendirilýär, ýakymly we uzak wagtlap durnuklylygy üpjün edilýär.OEM we lomaý agent bolup biler.
Kompaniýa, her ýyl on müňlerçe tonna önümçilik kuwwaty bolan Hytaýda iň ösen doly awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlaryna eýedir.Birinji derejeli hünär tehnologiýasy bilen, çig maly saýlamakdan, öndürmekden, önümleriň iberilmegine çenli her bir aralyk baglanyşyk berk gözegçilikde saklanýar we dolandyrylýar., ýokary hilli haýwan iýmitini öndürmek üçin FDA we AAFCO tarapyndan kesgitlenen howpsuzlyk düzgünlerini ýerine ýetiriň.Pai ösen önümçilik enjamlary, birinji derejeli hünär tehnologiýasy we ylmy dolandyryş tertibi bar.
Müşderilere hoş geldiňiz, paýlaýjylar!

Gury haýwan iýmitini nädip saklamaly                                                 

Ry Gury iýmit 6 hepdä çenli açyk haltalarda saklanyp bilner, şonuň üçin gaty uly sumka satyn almaň.
The Iň soňky ýaramlylyk möhletini satyn alyň.
The Gury iýmitleri sumkadan dökmäň, gaplaň we tygşytlaň.
Gury it iýmitisumkalarda önümçilik senesi, ýaramlylyk möhleti, ingredientler we ş.m. ýaly köp peýdaly maglumatlar bar.
Gury iýmit haltalary öndüriji tarapyndan kepillendirilen iň oňat saklaýyş serişdesidir
Dry Gury iýmitleri her gezek açanyňyzda howany gysyp, iň soňunda feniks klipi, möhürleýji gysgyç we ş.m. bilen möhürläň we gurak, pes temperaturada (38 below aşakda) goýuň, garaňky ( göni gün şöhlesi gury iýmitiň ýaramazlaşmagyna sebäp bolar!) tygşytlamak üçin.
Directly Sowadyjynyň içine goýmaň, sebäbi sowadyjynyň çyglylygy ýokary.
Storage Daşarky halta saklamak üçin gutujyga salnanda, kömekçi saklamak üçin iýmit derejeli desikant (kremniniň dioksidi iň köp ulanylýar) we deoksidizator (köplenç demir tozy) ulanylyp bilner.
Dry Gury iýmit alanyňyzda hapalanmagyň öňüni alyň (mysal üçin, eliňiz çygly we hapa bolanda iýmit almaga gitmäň, ellik geýmek has gowudyr);ikinji derejeli hapalanmagyň öňüni almak üçin alanyňyzdan soň derrew goýuň.

https://www.mirapetfood.com/
dog-food-manufacturer
https://www.mirapetfood.com/

Önümiň ady

Gury it iýmiti

Tagam

Tebigy tagam ýa-da özleşdirilen

Bölejik şekili

Tegelek, üçburçluk, Staryldyz şekili, halka görnüşi, görnüşler.

Saklamak şertleri

Göni gün şöhlesinden gaça duruň, salkyn we gurak ýerde saklaň

Ýaramlylyk möhleti

18 aý

Bukja

Agramy: 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 5 funt, 10 funt, 15 funt, 30 funt, ektr.

Goşundy

OEM, ODM.Şeýle hem resept we teklipler berip bileris.Et: Towuk, Ördek, Sygyr, Guzy, Deňiz balygy, Haýwan bagry ýa-da ýöriteleşdirilen2.Gök önümler we miweler: kädi, käşir, kartoşka, brokkoli, gök miwe, alma, armut, ekt., Customized3.Däneler: Tüwi, Goňur tüwi, ýöriteleşdirilen4.: Ag: Towuk ýagy, Deňiz ýagy, Zygyr ýagy, ek.Probiyotikler, witaminler, Omega 3 we 6 ýag kislotalary, başgalar, omöriteleşdirilen.
https://www.mirapetfood.com/

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler