Pişikler üçin guradylan tunany doňdurma, üpjün ediji pişik iýmitini OEM ODM ýöriteleşdirilen görnüşde bejerýär

Gysga düşündiriş:

Productionhli önümçilik prosesindedoňan guradylan pişik iýmiti, çig malyň täzeligi köp iýmit maddalarynyň ýitmezligini üpjün etmek üçin gulplanyp bilner we şol bir wagtyň özünde gury önümçilik prosesi käbir zyýanly mikroorganizmleriň we bakteriýalaryň köpelmeginiň öňüni alyp biler we has arassa bolar.Doňdurylan guradylan tuna pişigi bejergisi, pişiklere zerur bolan ýokary hilli haýwan belogyny üpjün edip biler we bu pişikleriň hakyky iýmitlenişine has laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Doňan guradylan tunusyň tanyşdyrylyşy

Pişikler üçin doňan guradylan tunestunesiň iýmitlenişini gowy saklaýar.Tuna eti ýumşak, az ýagly, pes kalorili, ýokary hilli beloga we DHA, EPA, Omega-3 ýag kislotalaryna, taurine, kaliý, B12 witamini we beýleki ýokumly elementlere baý.DGA (DHA) beýniniň işleýşinde we ýadyň güýçlenmeginde möhüm rol oýnaýar, EPA bolsa holesteriniň köpelmegini saklap bilýär, arteriosklerozyň öňüni alyp biler, şeýle hem ýürek-damar we serebrowaskulýar keselleriniň öňüni almakda we bejermekde aýratyn rol oýnap biler.
Adaty gury pişik iýmiti bilen deňeşdirilende,tunes doňan guradylan pişik iýmitikrahmal çig malyny goşmagyň zerurlygy ýok we gowy rehidrasiýa bar.Doňan guradylan iýmitleri ýyly suwa batyranyňyzdan soň, suwy gaýtadan siňdirip we belli bir göwrümi artdyryp biler.Rehidrasiýadan soň doňan guradylan pişigiň iýmitini iýmitlendirmek, pişigiň suw almagyny hem artdyryp biler.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Doňan guradylan pişigiň iýmitini nädip iýmitlendirmeli

Pişikleri adaty pişik iýmitine iýmitlendirmäge öwrenişen bolsaňyz, doňan guradylan tununa geçmek isläniňizde ädim ätmeli.Diňe bir küýzäni getirip, pişigiň eýesine bermäň.Käbir pişikler oňa uýgunlaşmazlar, şonuň üçin ilki bilen kiçijik paket satyn alyň.Pişigiňize ysgynsyzlyk beriň, eger gyzyklanýan bolsa, ony iýmitlendiriň.
Ondan soň, pişigiň garnynyň hem uýgunlaşma prosesi bolar ýaly iýmitleri ýedi-on günüň aýlawyna görä üýtgedip bilersiňiz.Ilkinji üç günüň dowamynda, pişigiň içegäniň kadaly hereket edýändigini ýa-da ýokdugyny synlamak üçin köne iýmitiň dörtden üç bölegini we doňan guradylan pişik iýmitiniň dörtden birini ulanyň.Eger oňaýsyzlyk ýok bolsa, dördünji-bäşinji günde köne we täze iýmitleriň ýarysyny garyşdyryň, altynjy günden başlap, doňan guradylan pişik iýmitiniň dörtden üç bölegi köne iýmitiň dörtden biri bilen ýedinjisine çenli garylýar. doňan guradylan pişik iýmiti bilen çalşylýan onunjy güne çenli.

 

freeze-dried-tuna
freeze-dried-tuna2
 	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler