towuk we losos bilen tebigy haýwan iýmit çygly konserwirlenen it iýmit öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Towuk witaminleri we beloklary dolduryp, itlere iýmitlenmegi we işdäsini artdyryp biler.
Towuk göwüsinde, şeýle hem siňdirmek we ulanmak aňsat bolan C witamini we E witamini bar.Fiziki taýdan sagdynlygy ýokarlandyrmagyň täsiri bar.Towugyň bolmagy itleriň has çalt ösmegine kömek edýär, bölünen uçlary gowulaşdyrýar we süňkleri berkitmek üçin ýokumly maddalary doldurýar.
losos has ýakymly we ony iýmegiň köp usuly bar. Doglar samlmon ýalydyr, ýokumly we konserwirlenen losos it iýmitinden uzak wagtlap saklanyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Umuman,çygly haýwan iýmitiýokumly maddalary we witaminleri saklaýan gury iýmitlerden has az işlenýär.Qualityokary hilli çygly iýmitleriň köpüsi gündelik iýmit zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin witaminlere we minerallara baýdyr.Bu ýokumly maddalar bir ýyl ýa-da has köp wagtlap saklansa-da, bankalarda zaýalanmaz.Premium konserwirlenen çygly iýmitlerde köplenç artykmaç uglewodlar we haýwan belogynyň alternatiwalary ýetmezçilik edýär.Mundan başga-da, abraýly öndürijiler öý haýwanlarynyň aşa agramynyň we peşewiň aşgarlanmagynyň öňüni alyp, diňe hakyky et ulanýarlar we goşmaça önümler ýok.Mundan başga-da, ýokary hilli iýmitler az allergiki.

Daşary ýurt haýwanlarynyň çygly iýmit bazary ösdi we uly bazar islegi bar: Daşary ýurt çygly däneleriň ösüşi ýetişdi.Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny mysal hökmünde alsak, sarp ediji tarapdan çygly iýmitiň sarp edilişi uly, bazaryň habardarlygy ýokary we gury iýmit bilen çygly iýmitiň arasyndaky sarp ediş tapawudy uly däl.

Içerki konserwirlenen çygly iýmit bazary: ösüşiň giň geljegi.Çig malyň hili has gowudyr: görnüşigury iýmitüýtgeýär we çig malyň hilini kepillendirip bolmaýar.Çygly däneleriň morfologiýada az üýtgemegi bar we esasan etden, süýümden, krahmaldan we ýagdan durýar.Olarda suwuň köp bolmagy, az ýag we az uglerod suwy bar, olar suwy dolduryp, iýmit siňdirişini ösdürip biler.

Täze saklamak üçin ýokary talaplar: Çygly däne çig maly has täze, konserwantlar ýaly emeli goşundylar az we täze saklamak üçin has ýokary talaplar bar.Käbir önümler sumkany açandan soň 24 sagat saklanýar we pes temperaturada täze saklanýar.

Storageokary ammar we daşaýyş şertleri: Çygly däneler önümiň hilini üpjün etmek üçin saklamak we daşamak üçin ýokary talaplara eýedir.

Reseptleri özleşdirmek: Çygly iýmitler, esasanam täze iýmit önümleri, ýokary derejeli birmeňzeşlige eýe we öý haýwanlarynyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Kärhanalardan degişli iýmitleniş gözlegleri we formula düzmek zerur.

 

wet-dog-food-1

wet-dog-food-2 wet-dog-food-5 wet-dog-food-6


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler