Gury pişik iýmit lososynyň resept zawody Hytaýda ýokary hilli

Gysga düşündiriş:

Sogan, beloklara, aminokislotalara we beýleki ýokumly maddalara, şeýle hem kalsiý, magniý, sink we beýleki minerallara we mikroelementlere baýdyr.Mundan başga-da, lososda pişigiň derisinde we saçynda möhüm rol oýnaýan doýmadyk ýag kislotalary bar., Saçyň mukdaryny ýokarlandyrmagyň täsiri.Salmon, pişigiň immunitetini ýokarlandyryp, gözüni gowulaşdyrmaga kömek edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gury pişik iýmit zawody-Mira Pet Food Co., Ltd. Pişikleriň esasy iýmitine esasan girýärgury pişik iýmitiwekonserwirlenen iýmit.Konserwirlenen ştapel iýmitleriň iýmitleniş bahasynyň ýokarydygy sebäpli, köp adam gury iýmitleri pişikler üçin esasy iýmit hökmünde saýlaýarlar.Bazarda köplenç pişikleri, uly ýaşly pişikleri, täze pişikleri we garry pişikleri tapawutlandyrýan gury iýmitiň köp görnüşi bar.Gury iýmit, käbir aýratyn simptomatiki reseptli iýmitler hem bolar, pişigiň ýaşyna we aýratyn şertlerine görä saýlap bilersiňiz.

Pişikler, adatça, 1 ýaşdan kiçi pişiklere, uly pişikler 1-7 ýaş aralygyndaky pişiklere, 7 ýaşdan uly pişikler bolsa köne pişiklere degişlidir.Adatça, pişik 6 hepdeden soň aşgazan ýuwaş-ýuwaşdan gaty iýmitleri kabul edip başlaýar we kem-kemden gury iýmitlere geçip bilýär.Pişikleri ösdürip ýetişdirmek üçin kaloriýa zerurlygy ulularyň pişiklerinden takmynan 3 esse köpdügi sebäpli, pişikleriň uly ýaşly pişiklerden has köp iýýändigine göz ýetirersiňiz, şonuň üçin gury iýmit saýlamaly.Pişikleriň aşgazan ukyby az.Mümkin boldugyça ownuk, ýygy-ýygydan nahar iýiň.

Gury pişik iýmit losospişigiň derisine we saçyna peýdalydyr.

1. 100% tebigy we täze materialdan ýasalan, hatda adamlar üçinem iýip bolýar.
2. Haýsydyr bir himiki goşundylar bolmazdan, ajaýyp tagamlylygy;
3. qualityokary hilli belokda we dürli witaminlerde, pes ýagda;
4. Taze we siňdirmek aňsat.
5.Pasterizasiýa we şöhlelenme arkaly sterilizasiýa öý haýwanlarynyň saglygyna kepillik berýär.
6. Uzak saklanyş möhletini üpjün edýär, gorap saklamagyň zerurlygy ýok.
7. Lighteňil we götermek aňsat.
8. Hiliň ýokary standartlary we amatly baha nokady;
9. Saglygy gowulaşdyryp, yzygiderli iýmitlense, immunitetini güýçlendirip biler we öý haýwanlarynyň dişlerine saglyk, GÖRNÜŞ

Gury pişik iýmitiniň artykmaçlyklary:

1. Gury iýmit birneme döwük we gaty bolany üçin, pişikler iýilende çeýnär we tartar emele getirmek aňsat däl.

2. Konserwirlenen iýmit bilen deňeşdirilende, gury iýmit has amatly we dogry saklansa has uzak dowam edýär.

3. Birligiň agramyna ýokumlylygyň ýokary bolmagy sebäpli, şol bir kaloriýa boýunça gury iýmit iýmek konserwirlenen iýmitden has az bolar.

dry-cat-food-Mira
dry-cat-food-mIRA-2
dry-cat-food-mIRA-3
dry-cat-food-mIRA-4
dry-cat-food-mIRA-5
dry-cat-food-mIRA-6
dry-cat-food-mIRA-7
dry-cat-food-mIRA-8
dry-cat-food-mIRA-8-2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler