Doňdurylan guradylan ördek pişigi guradylan pişigiň iýmitini lomaý doňdurýar

Gysga düşündiriş:

“Mira Pet Food Co., Ltd”, ýokumlylygy ýokary we ähli pişikler üçin amatly beýleki goşundylar bolmazdan ýokary hilli ördek saýlaýar.Pişikler, göwreli pişikler we uly ýaşly pişikler üçin amatly, olaryň belokdan dolydygyny görüp bilersiňiz.Doňdurylan guradylan ördeki tutuş ördek göwüsleri bilen hödürleýäris we müşderiniň islegi boýunça has kiçi inedördül kub görnüşinde hem edip bileris.Iýmitiň howpsuzlygyny we saglygyny üpjün etmek üçin önümçilik wagtynda ähli önümler iki gezek sterilizasiýa ediler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Doňan guradylan ördek

Doňan guradylan ördek täze çig ördek etinden ýasalýar.Minus 35 ° C-de doňýar, soň bolsa suwsuzlanýar we guradylýar.Suwsuzlandyrylan et has tagamly bolýar we aýratyn amal sebäpli etdäki ýokumly maddalar saklanyp bilner.Pişikleriň köpüsi iýmegi makul bilýärler.Doňdurylan guradylan et arassa et bolany üçin, doňan guradylan belok birneme baý we pişikler iýilende belok goşup biler.
Ördek etiniň esasy iýmit düzümi belokdyr, belok düzümi mal etiniňkiden has ýokary, ýagyň mukdary ortaça we deň paýlanýar.Ördek etinde beýleki etlere garanyňda B witamini we E witamini köp.“Mira Pet Food Co., Ltd.”guradylan pişik iýmit öndürijisini doňduryň.
Doňan guradylan ördeketde belok, ýag, holesterin, A witamini, natriý, kalsiý, kaliý, magniý, ýod, fosfor we beýleki ýokumly maddalar bar.Ortaça sarp etmek, pişiklere zerur bolan dürli iýmitleri dolduryp biler.Olaryň arasynda belok dokumanyň emele gelmegi we ösmegi üçin esasy iýmitdir.Fatag, ereýän witaminleriň siňmegine kömek edip, zerur ýag kislotalaryny üpjün edip biler.Fosfor öýjük membranalarynyň kadaly işlemegine kömek edýär.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Pişikler üçin doňan guradylan iýmitleriň her görnüşiniň peýdalary

Guradylan towugy doňduryň: Highokary hilli belok, az ýagly, iň ýokary siňdirilişli et.Ilkinji gezek doňup guradylan pişiklere maslahat berilýär.
Guradylan ördeki doňduryň: B we E witaminlerine baý, deriniň saglygyna we çişmegine kömek edýär, salkyn tebigat gözýaş tegmillerini azaltmaga kömek edýär we oty ýok etmegiň täsirini ýokarlandyrýar.
Guradylan losany doňduryň: Diňe doýmadyk ýag kislotasyna (DHA) OMEGA3 baý, ol diňe bir saçlary owadanlaşdyryp bilmän, antioksidant we ýürek-damar täsirlerine hem eýe.
Guradylan kody doňduryň: Fatagda gaty az, belok köp, DGA (DHA) baý, witaminlere baý, esasanam pes holesterin belogyna mätäç semiz we garry pişikler üçin amatly.
Guradylan towuk bagryny doňduryň, guradylan sygyr bagryny doňduryň, guradylan towuk ýüregini doňduryň: Içki organlar A witamine baý, gözüňi gowulaşdyrýar, ösüşi ösdürýär, deriniň saglygyny goraýar we immuniteti ýokarlandyrýar.We B witamine, demir we C witamine baý;gany iýmitlendirip biler, derini ideg edip, ýürek-damar saglygyny gorap biler (bagyr holesterini köp, şonuň üçin has köp iýmek maslahat berilmeýär, günde diňe 3-8 gram yz)
Guradylan bedeni doňduryň: Beden etinde lizin, glýutam turşusy bar (pişikleriň diri galmagy üçin alty sany aminokislotalara degişlidir)

 

freeze-dried-duck
freeze-dried-food-4
freeze-dried-food-6
freeze-dried-food-2
freeze-dried-food-7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler