Haryt kategoriýasy

 • Pişik iýmiti
 • Pişik Litter we üpjünçilik
 • It iýmiti
 • It önümleri

Biz hakda

“Mira Pet Food Co., Ltd.”esasan it iýmitini, pişik iýmitini, öý haýwanlarynyň iýmitini öndürmek we satmak we öý haýwanlary üçin eksport bilen meşgullanýar.Hususy haýwan iýmit önümçiligini ýöretmek üçin 2017-nji ýylda döredilen Hytaýyň iri haýwan iýmit önümçiligi bazasy bilen hyzmatdaşlyk edýär.Zawodda müşderileriň dürli görnüşli önüm zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli öý haýwanlary üçin önümçilik liniýalary bar.Dürli formulalar, tagamlar, dürli iýmitleniş zerurlyklary we dürli gaplama formatlary ýaly dürli aýratynlaşdyrylan hyzmatlary hödürleýäris.Esasy önümler it iýmitini we pişik iýmitini öz içine alýan iki kategoriýany öz içine alýar, öý haýwanlarynyň bejergisini, guradylan haýwan iýmitlerini doňdurmagy, çygly iýmitleri, gury iýmitleri we beýleki önümleri öz içine alýar.

Haýwanlara ideg merkezi

 • It iýmitini saýlamak boýunça iň doly gollanma, sypdyrmaň!

  Bazarda it iýmitiniň köp görnüşi bar we täze gelen eýeler gysga wagtyň içinde itine laýyk it iýmitini saýlap bilmezler.Tötänleýin satyn alsaňyz, itiňize laýyk bolmaz diýip gorkýarsyňyz;üns bilen saýlasaň, it iýmitiniň köp görnüşi bar, şonuň üçin takyk ...

 • Pişik iýmitini saýlamak üçin maslahatlar

  A. Näme üçin pişigiň iýmitindäki däne mukdary gaty ýokary bolmaly däl?Dänäni köp iýýän pişiklerde süýji we semizlik döreýär.Gündelik iýmitde ýeterlik belok we ýag bar bolsa, pişikler sagdyn ýaşamak üçin uglewodlara mätäç däldir.Emma bazardaky ortaça gury iýmit köplenç köp zady öz içine alýar ...

 • Pişik iýmitini nädip saýlamaly

  1. Pişik iýmitini satyn almazdan ozal, pişigiň ýaşyny, jynsyny we fiziki ýagdaýyny göz öňünde tutuň.A. Pişik birneme inçe bolsa: ýokary belokly we ýagly pişik iýmitini saýlaň (ýöne çäkden çykmaýar).B. Pişik birneme semiz bolsa: pişigiň iýmitlenişine berk gözegçilik ediň we iýmäň ...

 • Pişikleri nädip iýmitlendirmeli we pişigiň iýmitini nädip saýlamaly?

  Pişikler ýyrtyjydyr, olary birkemsiz iýmitlendirmezligi ýatdan çykarmaň 1. Şokolad bilen iýmitlenmäň, teobromin we kofein komponentleri sebäpli ýiti zäherlenmä sebäp bolar;2. Süýt bilen iýmitlenmäň, içgeçmä we agyr ýagdaýlarda ölüme sebäp bolar;3. Pişik iýmitini deňagramly gatnaşygy bilen iýmitlendirmäge synanyşyň ...

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Bahasy üçin sorag