Çygly it iýmiti

 • Canned food for puppies natural puppy wet dog food manufacturer China

  Güýçler üçin konserwirlenen iýmit, tebigy güjük çyg it iýmit öndürijisi Hytaý

  Konserwirlenen iýmitGüýjük deňagramly ýokary hilli ingredientler bilen täze tebigy et materiallaryndan ýasalýar we witaminler we minerallar bilen güýçlendirilýär, itiňiziň her naharyna ýokumly lezzetli çygly iýmit berýär.Itleriňize alternatiw tagamlar bilen dürli iýmitleniş zerurlyklaryny üpjün etmek üçin agyr, jele ýa-da et pastasynyň dürli önüm görnüşleriniň optimal formulasy
  towuk, losos, tuna, gyrgyç eti, sygyr eti we ş.m.Güýjükler we uly ýaşly itler üçin amatly.

 • OEM ODM wet dog food supplier China canned dog food factory in China

  OEM ODM çyg it iýmit öndürijisi Hytaýda konserwasiýa it iýmit fabrigi

  Premium çygly iýmitde köplenç artykmaç uglewodlar we haýwan belogynyň alternatiwalary ýetmezçilik edýär.Mundan başga-da, abraýly konserwirlenen it iýmit zawodynda diňe hakyky et ulanylýar we goşmaça önümler ýok, bu öý haýwanlarynyň aşa agramynyň we peşewiň aşgarlanmagynyň öňüni alýar.Mundan başga-da, ýokary hilli konserwirlenen it iýmitleri az allergiki.“Mira Pet Food Co., Ltd” ýokary hilli çygly it iýmitine we Hytaýda OEM ODM konserwirlenen it iýmit fabrigine ünsi jemleýär.
  Haýwanlaryň gury iýmitleriniň we çygly iýmitleriň deňeşdirme seljermesi çygly iýmitiň ýokary çyglylyk, az uglerod suwy, az ýag we aňsat siňdiriş aýratynlyklaryna eýedigini görkezýär.

 • natural pet food wet canned dog food manufacturer with chicken and salmon

  towuk we losos bilen tebigy haýwan iýmit çygly konserwirlenen it iýmit öndürijisi

  Towuk witaminleri we beloklary dolduryp, itlere iýmitlenmegi we işdäsini artdyryp biler.
  Towuk göwüsinde, şeýle hem siňdirmek we ulanmak aňsat bolan C witamini we E witamini bar.Fiziki taýdan sagdynlygy ýokarlandyrmagyň täsiri bar.Towugyň bolmagy itleriň has çalt ösmegine kömek edýär, bölünen uçlary gowulaşdyrýar we süňkleri berkitmek üçin ýokumly maddalary doldurýar.
  losos has ýakymly we ony iýmegiň köp usuly bar. Doglar samlmon ýalydyr, ýokumly we konserwirlenen losos it iýmitinden uzak wagtlap saklanyp bilner.

 • Canned dog food and wet dog food from China factory

  Hytaý zawodyndan konserwirlenen it iýmiti we çyg it iýmiti

  konserwirlenen esasy iýmit
  Konserwirlenen esasy iýmit, gury it iýmitini wagtal-wagtal çalşyp bilýän konserwirlenen iýmitdir.Itleriň iýmitleniş zerurlyklarynyň köpüsini, esasanam suw içmegi halamaýan käbir itler üçin kanagatlandyryp biler.Konserwlenen naharlar lezzet almak üçin örän amatlydyr.
  Konserwirlenen esasy iýmit, adatça, dürli maddalar bilen garylan ýer etinden ýasalan doly bahaly we ýeterlik konserwirlenen iýmitdir.Dürli iýmit maddalaryny öz içine alýar we itleriň gündelik zerur iýmitleriniň köpüsini kanagatlandyryp biler, şonuň üçin gury it iýmitiniň ýerine uzak möhletli nahar hökmünde ulanylyp bilner.
  Mundan başga-da, ýaş itler we garry itler üçin dişler we iýmit siňdiriş birneme pes we adaty gury we gaty it iýmitleri olary işdäsini az we deňagramly iýmitlendirip biler.Şonuň üçin iti iýmitlenmek bilen dogry doldurmaly, şonuň üçin konserwirlenen esasy iýmitleri iýmitlendirmek gowy saýlawdyr. ”

 • Private label wet dog food manufacturer China with customized falvor beef/chicken/tuna/salmon

  Hususy etiketli çyg it iýmit öndürijisi Hytaýda ýöriteleşdirilen sygyr eti / towuk / tuna / losos bar

  Çygly iýmit, adatça öý haýwanlarynyň iýmitlenmek we suw isleglerini doly kanagatlandyryp bilýän çyglylygy 70% -e çenli gök önümlerden, miwelerden, etlerden, haýwanlaryň wisserasyndan we ş.m. öndürilýär.Çygly iýmit iýýän öý haýwanlary az suw içip bilerler.“Mira Pet Food Co., Ltd” ýokary hilli it iýmitine ýöriteleşen çygly it iýmit öndürijisi Hytaýdyr we müşderiler talaplara laýyklykda hususy belligi ýöriteleşdirip bilerler.Çygly it iýmit öndürijileri.