It iýmit sygyr eti, 100% tebigy sygyr bilen it üçin guradylan sygyrlary doňdurýar

Gysga düşündiriş:

Sygyr eti, aminokislotalara baý bolup, itleriň ösmegi we ösmegi, operasiýadan soňky we hassalykdan soňky ideg üçin has amatlydyr.Esasanam gan ýitgisini doldurmak we dokumalary bejermek üçin amatlydyr.Itiň işdäsini we dişleriň we süňkleriň sagdyn ösmegini güýçlendirip biler.Itler gündelik it iýmitinden başga-da, käbir iýmit maddalarynyň uzak wagtlap ýetmezçiliginiň öňüni almak üçin beýleki iýmitleri (et we gök önümler) hem goşmalydyrlar.

Thedoňan guradylan sygyrWakuum doňdurylandan soň ýasalan çyglylygy ýitirdi, ýöne etiň lezzetliligi saklanýar we iýmitlenmek ýeterlikdir.It bir günüň dowamynda zerur iýmitlenmegi we energiýany iýip biler.It adatça iýmitlenýän bolsa, iýmitiň ýakymlylygyny ýokarlandyrmak üçin doňan guradylan sygyr etini gury iýmit bilen garylan sygyr etini hem ulanyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çig mal gyzyl reňkli sygyr etidir, ýelmeşmezligi, etiň hili we oňat ykjamlygy.Barlag bilen kwalifikasiýa edilmezligi kesgitlenen çig mal degişli düzgünlere laýyklykda işlener.Çig malyň gaplanan ýeri arassalanmaly we hapa we yssyz bolmaly.Doňdurylan sygyr eti gyşda 2 gün, tomusda 1 gün otag temperaturasynda ereýär.Ussahana iberilen eredilen sygyr eti şol gün gaýtadan işlenmeli.Zawodyň içine girýän täze sygyr eti şol gün gaýtadan işlenmeli.Doňdurylan sygyr eti 1 hepdäniň dowamynda gaýtadan işlenilse, saklanyş temperaturasy 0 bilen 2 ° C aralygynda, çyglylygy 86% bilen 95% arasynda dolandyryp bolýar.Sygyr etini 1 hepdäniň dowamynda gaýtadan işläp bolmaýan bolsa, saklamak üçin -18 below pes temperatura ammaryna geçirmeli.

Guradylan sygyr etini doňduryň: beloklara we aminokislotalara baý, itleriň ösmegi we ösmegi üçin aýratyn amatly.

Guradylan towugy doňduryň: Highokary hilli belok, az ýagly, iň ýokary siňdirilişli et.Ilkinji gezek doňdurylan guradylan itlere maslahat berilýär.

Guradylan ördek kubyny doňduryň:B we E witaminlerine baý, deriniň saglygyna we çişmegine kömek edýär, salkyn tebigat gözýaş tegmillerini azaltmaga kömek edýär we oty ýok etmegiň täsirini ýokarlandyrýar.

Guradylan losany doňduryň:Diňe saçlary owadanlaşdyryp bilmän, antioksidant we ýürek-damar täsirlerine eýe bolan doýmadyk ýag kislotasyna (DHA) OMEGA3 baýdyr.

Guradylan kody doňduryň:Fatag gaty az, belok köp, DGA (DHA) baý, witaminlere baý, esasanam pes holesterin belogyna mätäç semiz we garry itler üçin amatly.

Guradylan towuk bagryny / sygyr bagryny / towuk ýüregini doňduryň:Içki organlar A witamine baý, gözüňi gowulaşdyrýar, ösüşi ösdürýär, deriniň saglygyny goraýar we immuniteti ýokarlandyrýar.We B witamine, demir we C witamine baý;gany iýmitlendirip biler, derini ideg edip, ýürek-damar saglygyny gorap biler (bagyr holesterini köp, şonuň üçin has köp iýmek maslahat berilmeýär, günde diňe 3-8 gram yz)

Guradylan bedeni doňduryň:Beden etinde lizin, glutamik kislotasy bar (itleriň ýaşamagy üçin alty sany aminokislotalara degişlidir)

2 freeze-dried-dog-food
freeze-dried-beef-2
freeze-dried-beef-3
5 freeze-dried-dog-food
More-freeze-dried-food
freeze-dried-food-7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler