OEM ODM Gury it iýmiti Towuk sygyr balygy bilen ýöriteleşdirilen Hytaý zawody

Gysga düşündiriş:

It iýmitiniň roly, esasan, itleri ömri kepillendirmek, ösmek we ösdürmek we saglyk üçin zerur iýmitleri üpjün etmekden ybaratdyr.Giňişleýin iýmitlenmegiň, ýokary iýmit siňdirişiň we siňdiriş derejesiniň, ylmy formulanyň, hil standartynyň, amatly iýmitlenmegiň we käbir keselleriň öňüni almagyň artykmaçlyklary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mira öý haýwanlary;Ltd dürli formulalar, tagamlar, dürli iýmitleniş zerurlyklary we dürli gaplama formatlary ýaly dürli aýratynlaşdyrylan hyzmatlary hödürleýär.Esasy önümler it iýmitleri we pişik iýmiti, haýwan iýmitleri, çygly iýmit, gury iýmit, biskwit, diş arassalaýjy süňk we beýleki önümleri öz içine alýan iki kategoriýany öz içine alýar.Towuk seriýasy, ördek et seriýasy, sygyr eti, doňuz eti, goýun seriýasy, balyk seriýasy, öý haýwanlarynyň çygly iýmit seriýasy we ş.m.

Eýesi diňe bir gün energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ite her gün belli bir mukdarda gury iýmit bermeli, bu bolsa çygly iýmitden has arzan.

Itler güjük iýmitini, uly ýaşly it iýmitini, uly it iýmitini haçan iýip bilerler?
Itiňiz üçin iň amatly it iýmitini saýlamak üçin ilki bilen it iýmitleriniň klassifikasiýasyna anyk düşünmeli.

Umuman aýdanyňda, itler 1 ýaşdan ozal güjük iýmitini iýip bilerler (käbir güjükler 8 aýda güjük iýmitini iýip bilerler, uly itler 1 ýaşa çenli güjük iýmitini iýip bilerler) we 1 ýaşdan soň ulularyň it iýmitini iýip bilerler 7 ýaşynda köne it iýmitleri bilen iýmitlenmeli.

It iýmitini suwuň düzümine görä birnäçe görnüşe bölmek bolar: gaty it iýmitinde suwuň mukdary 10% -den az bolup, köpüsi ýokumly maddalara baý we iň ýaýran görnüşe degişli gaty böleklerdir.Ortaça ýumşak it iýmiti, ýarym bişirilen it iýmiti diýlip hem bilinýär, suwunyň düzümi 30% töweregi, ýumşaklygy sebäpli güjükler we garry itler üçin amatlydyr;ýumşak it iýmiti suwuň 70% -den gowragyny emele getirýär we et sousyna et we balyk bilen gaýtadan işlenýär, köplenç gurme it diýlip atlandyrylýan iýmit bankalarda wagtlaýyn saklanyp bilner.Bu it iýmiti dürli tagamlarda bar.

Itleriň kesel, göwrelilik we ş.m. ýaly käbir aýratyn döwürlerinde itiň bejergisine kömek etmek we kömek etmek üçin dürli iýmitler üçin it iýmitine goşulan dürli iýmitler bilen ýörite it iýmitini aňladýan reseptli it iýmitini saýlamaly. çalt dikel.

Häzirki wagtda bazarda iň meşhur iýmit, ýalta we semiz itler üçin it iýmitidir.Mundan başga-da, aşgazan-içege keseli, ýürek-damar keseli, rak we täze çişler, agyz keseli we peşew daşlary üçin reseptli derman it iýmitleri bar.

Önümiň ady

Gury it iýmiti

Tagam

Tebigy tagam ýa-da özleşdirilen

Bölejik şekili

Tegelek, üçburçluk, Staryldyz şekili, halka görnüşi, görnüşler.

Saklamak şertleri

Göni gün şöhlesinden gaça duruň, salkyn we gurak ýerde saklaň

Ýaramlylyk möhleti

18 aý

Bukja

Agramy: 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 5 funt, 10 funt, 15 funt, 30 funt, ektr.

Goşundy

OEM, ODM.Şeýle hem resept we teklipler berip bileris.Et: Towuk, Ördek, Sygyr, Guzy, Deňiz balygy, Haýwan bagry ýa-da ýöriteleşdirilen2.Gök önümler we miweler: kädi, käşir, kartoşka, brokkoli, gök miwe, alma, armut, ekt., Customized3.Däneler: Tüwi, Goňur tüwi, ýöriteleşdirilen4.: Ag: Towuk ýagy, Deňiz ýagy, Zygyr ýagy, ek.Probiyotikler, witaminler, Omega 3 we 6 ýag kislotalary, başgalar, omöriteleşdirilen.

 	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish  	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish  	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish  	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish  	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish  	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish  	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish  	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish

Sorag-jogap

1. Birnäçe nusga alyp bilerinmi?
J: Hawa.Mysal üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
2. Zawodyňyz degişli hiline nädip gözegçilik edýär?
J: Öndürilen ähli öý haýwanlarynyň hiliniň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk gözegçilik bar.
3. Zawodyňyza baryp bilerinmi?
J: Jynsdan. Gelip görmek üçin bize ýüz tutuň.
4. Köpçülikleýin önümçiligiň esasy wagty näme?
J: Bu sargyt mukdaryna we sargyt goýýan möwsümiňize bagly.Adatça önümçiligiň gurşun wagty 10-25 gün.
5. Doly sitata almak islesem, size haýsy maglumatlary habar bermeli?
J: - Önümleriň we mukdaryň düzümi.
-Baganyň bahasy sumkanyň görnüşine, ululygyna, materialyna, galyňlygyna, çap reňklerine, mukdaryna baglydyr.

https://www.mirapetfood.com/wet-dog-food/
https://www.mirapetfood.com/freeze-dried-dog-food/
https://www.mirapetfood.com/dog-treats/

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler