Salmon resept pişik iýmitini doňdurma guradylan losos pişigi pişikler üçin bejerýär

Gysga düşündiriş:

“Mira Pet Food Co., Ltd.”guradylan pişigiň iýmit üpjün edijisini doňduryňtäzeligi gulplamak üçin -35 ° doňan FD doňdurma guradyş tehnologiýasyny kabul edýär.Doňdurmagyň ähli prosesi pes temperaturada geçirilýändigi sebäpli, lososyň asyl görnüşi, reňki, tagamy we ýokumlylygy saklanýar.Doňdurylan guradylan lososbeloklara we aminokislotalara baý bolup, pişikleri baý iýmitlenmek we goşmaça yz elementleri bilen üpjün edip biljek kalsiý, sink, magniý we beýleki minerallary we mikroelementleri öz içine alýar.Mundan başga-da, lososda pişigiň derisinde we saçynda möhüm rol oýnaýan, saçyň mukdaryny owadanlaşdyryp we artdyryp bilýän doýmadyk ýag kislotalary bar.Salmon, pişigiň immunitetini ýokarlandyryp, gözüni gowulaşdyrmaga kömek edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Doňan guradylan losos bilen tanyşdyrmak

Doňdurylan guradylan losospişik iýmitiaşgazany erbet bolan pişiklere maslahat berilýän çig etdir.Çig eti çeýnemek we siňdirmek aňsat we ýokumly dykyzlygy gaty ýokary, bu pişikleriň kabul edilmegini azaldyp, pişikleriň içege işini aňsatlaşdyryp biler.
Catshli pişikler üçin amatly 100% tebigy material we baý iýmit bahasy bolan ýokary hilli losos saýlaýarys.Pişikler, göwreli pişikler we uly ýaşly pişikler üçin amatly.
Doňdurylan guradylan lososhas ýakymly we ony iýmegiň köp usuly bar. Köp pişik balyk iýmegi halaýar we doňan guradylan losos ýeňil we götermek aňsat, ýokumly we uzak wagtlap saklanyp bilner.Pişikleriň köpüsi, pişigiň bedeni üçin zerur bolan iýmitleri doldurmak üçin pişikler üçin nahar hökmünde ulanýarlar.Doňan guradylan losos iýmegiň köp usuly bar.
Dişleri erbet bolan pişikler üçin doňan guradylan losos iýip bolmaýandygyny aňlatmaýar, ýöne pişigiň eýesi doňmazdan guradylan losany iýmitlenmezden ozal ýyly suw bilen batyrmaly.Erbet dişleri bolan pişikleri iýmek has aňsat bolar we suwda doňan guradylan aşgazanly pişikler üçin siňdirmek has ýumşak bolar.Doňan guradylan çygly suwda köp suw bar we adatça pişiklere iýmitlenende pişiklere suw goşup biler.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Pişikler üçin doňan guradylan iýmitleriň her görnüşiniň peýdalary

Guradylan towugy doňduryň: Highokary hilli belok, az ýagly, iň ýokary siňdirilişli et.Ilkinji gezek doňup guradylan pişiklere maslahat berilýär.
Guradylan ördeki doňduryň: B we E witaminlerine baý, deriniň saglygyna we çişmegine kömek edýär, salkyn tebigat gözýaş tegmillerini azaltmaga kömek edýär we oty ýok etmegiň täsirini ýokarlandyrýar.
Guradylan losany doňduryň: Diňe doýmadyk ýag kislotasyna (DHA) OMEGA3 baý, ol diňe bir saçlary owadanlaşdyryp bilmän, antioksidant we ýürek-damar täsirlerine hem eýe.
Guradylan kody doňduryň: Fatagda gaty az, belok köp, DGA (DHA) baý, witaminlere baý, esasanam pes holesterin belogyna mätäç semiz we garry pişikler üçin amatly.
Guradylan towuk bagryny doňduryň, Guradylan sygyr bagryny doňduryň, Guradylan towuk ýüregini doňduryň: Içki organlar A witamine baý, gözüň görüşini gowulandyrýar, ösüşi ösdürýär, deriniň saglygyny goraýar we immuniteti ýokarlandyrýar.We B witamine, demir we C witamine baý;gany iýmitlendirip biler, derini ideg edip, ýürek-damar saglygyny gorap biler (bagyr holesterini köp, şonuň üçin has köp iýmek maslahat berilmeýär, günde diňe 3-8 gram yz)
Guradylan bedeni doňduryň: Beden etinde lizin, glýutam turşusy bar (pişikleriň diri galmagy üçin alty sany aminokislotalara degişlidir)

 

freeze-dried-food-3
freeze-dried-food-4
freeze-dried-food-6
freeze-dried-food-2
freeze-dried-food-7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler