Towuk göwsi, sygyr eti, tuna, losos bilen doňdurylan it iýmitleri

Gysga düşündiriş:

Doňan guradylan it iýmiti näme?Doňdurylan guradylan it iýmitleri, materiallary suwsuzlandyrmak üçin sublimasiýa prinsipini ulanýan guradyş prosesi bolan wakuum doňdurma guradyşynyň gysgaldylyşydyr.Häzirki wagtda azyk önümçiliginiň iň ösen prosesi.Onuň ýörelgesi, daşky gurşawy iýmitiň -30 ° C-den pes temperaturada vakuum ýagdaýyna getirmek we guratmak maksadyna ýetmek üçin iýmitdäki gaty suwuň göni sublimasiýasyna kömek etmekdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Doňdurylan guradylan haýwan iýmitiniň on artykmaçlygy

1. Arassa we tebigy, goşundylar ýok.
2. Baý iýmitlenmek, iýmitlenmegi ýitirmezlik.
3. Bölejikler doly we deformasiýa däl.
4. Süýüm düşnükli we daşky görnüşi gowy.
5. Asyl tagamy, güýçli tagamlylygy.
6. Suwy çalt siňdirýär we gowy siňdirýär.
7. Çyglylygy gaty pes, uzak saklanýar.
8, götermek aňsat, saklamak aňsat.
9, iýmitlendirmegiň dürli usullary, gaty gyzykly.
10, ýokary derejeli önümler we ýokary derejeli önümler.

Doňan guradylan iýmit hakykatdanam gowy!Diňe öý haýwanyma bolan söýgime mynasyp, şonuň üçin doňdurylan guradylan önümimi nädip iýmitlendirmeli?Iýmitlendiriji obýektiň we bedeniň agramyna görä iýmitlenmegiň mukdary hem başga:

Iýmitlendirmegiň üç umumy usuly bar

1-nji usul: Göni iýmitlendirmek.Doňan guradylan iýmit gaty kyn we çeýnemek aňsat, öý haýwanlarynyň gündelik sylagy we okuwy üçin amatly.
2-nji usul: Suw bilen täzeden gurlandan soň iýmitleniň.Warmyly suw goşup, biraz wagtlap siňdireniňizden soň, göni iýmitlenip bolýar.Tagamy täze we näzikdir, bu öý haýwanlarynyň siňdirilmegi we siňdirilmegi üçin peýdalydyr.
3-nji usul: Düwürtikli esasy iýmitde garmaly.Doňan guradylan önümi böleklere bölüp, esasy iýmitlere hoşboý ys bermek we ýakymlylygyny ýokarlandyrmak üçin esasy iýmitlere garylyp bilner.
Mira öý haýwanlary;Ltd ýokary hilli hünär bilen üpjün edýärit iýmitiwe pişik iýmiti.Doňdurylan guradylan iýmit 100% ýokary hilli tebigy materialdan ýasalýar we barlagdan geçýär, taýýar önüm reňk we hoşboý ys bilen ajaýyp.Biz 24 sagat onlaýn we çalt jogap berýäris.Hoş geldiňiz!

1 freeze-dried-dog-food 2 freeze-dried-dog-food 3 freeze-dried-dog-food 4 freeze-dried-dog-food 5 freeze-dried-dog-food 6 freeze-dried-dog-food 7 More-freeze-dried-food 8 dry food factory

 

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler