OEM ODM çyg it iýmit öndürijisi Hytaýda konserwasiýa it iýmit fabrigi

Gysga düşündiriş:

Premium çygly iýmitde köplenç artykmaç uglewodlar we haýwan belogynyň alternatiwalary ýetmezçilik edýär.Mundan başga-da, abraýly konserwirlenen it iýmit zawodynda diňe hakyky et ulanylýar we goşmaça önümler ýok, bu öý haýwanlarynyň aşa agramynyň we peşewiň aşgarlanmagynyň öňüni alýar.Mundan başga-da, ýokary hilli konserwirlenen it iýmitleri az allergiki.“Mira Pet Food Co., Ltd” ýokary hilli çygly it iýmitine we Hytaýda OEM ODM konserwirlenen it iýmit fabrigine ünsi jemleýär.
Haýwanlaryň gury iýmitleriniň we çygly iýmitleriň deňeşdirme seljermesi çygly iýmitiň ýokary çyglylyk, az uglerod suwy, az ýag we aňsat siňdiriş aýratynlyklaryna eýedigini görkezýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çygly iýmit gury iýmit bilen jübütlenip bilner.Mysal üçin, käbir konserwirlenen haýwan iýmitlerini gury iýmitlere garyşdyryp bilersiňiz.Pişikler we itler hem iýmegi gowy görýärler.
Çygly it iýmitleri adatça gowy ys alýar we itiň işdäsini oýandyryp bilýär, şonuň üçin syrkaw it üçin has köp iýip biler ýaly çygly iýmit berip bilersiňiz.Çygly it iýmitini hem siňdirmek aňsat, hassa itler üçin has amatlydyr.Mundan başga-da, suw içmegi halamaýan itler üçin iýmitlerden has köp suw almak üçin itleri üçin çygly iýmitleriň iýmitleniş mukdaryny ýerlikli köpeltmek hem mümkindir.Dişleri erbet itler gury it iýmitlerini çeýnäp bilmeýärler.Gury it iýmitini siňdirip, hoşboý ysy ýokarlandyrmak üçin az mukdarda konserwirlenen it iýmitini goşup bilersiňiz.

Çygly konserwirlenen it iýmitiesasan etden, krahmaldan, miwelerden we gök önümlerden we däne çig mallaryndan durýar.Itiň bu görnüşini iýip we açyp bolýar, tagamy gury pişik it iýmitinden has gowy.Gowy tagamy bar we siňdirilişi öňküsinden has ýokary.
Adetmezçiligi: önümçilik maddalary has ýokary, şonuň üçin onuň bahasy öňküsinden has ýokary.Has uly işdäsi bolan uly ýaşly itler üçin itiň iýmitlenişini diňe şeýle it iýmitleri bilen kanagatlandyrmak kyn.Adatça goşmaça iýmit hökmünde ulanylýar.
Haýwanlaryň gury iýmitleriniň we çygly iýmitleriň deňeşdirme seljermesi çygly iýmitiň ýokary çyglylyk, az uglerod suwy, az ýag we aňsat siňdiriş aýratynlyklaryna eýedigini görkezýär.
Has köp iýmitlenmek
Umuman, çygly iýmitler ýokumly maddalary we witaminleri saklaýan gury iýmitlerden has az işlenýär.Qualityokary hilli çygly iýmitleriň köpüsi gündelik iýmit zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin witaminlere we minerallara baýdyr.Bu ýokumly maddalar bir ýyl ýa-da has köp wagtlap saklansa-da, bankalarda zaýalanmaz.
Degişli kaloriýa mazmuny
Şol bir wagtda,itler üçin çygly iýmitdogry mukdarda ýagy bar.Çygly pişik iýmitine garşy gury zatlar göz öňünde tutulanda, köp öý haýwanlarynyň eýeleri ýokary kalorili iýmitleriň pişiklerine zyýan ýetirmeginden gorkýarlar.Aslynda, bok ýuwmak işgärlerine ilkinji gezek seredilmeýär.Umuman aýdanyňda, pişigiň konserwirlenen naharlarynyň hersinde 70-100 kkal bar (her başyna), bu kän däl.Pişiklere çygly pişik iýmitlenende, eýeler kaloriýany kabul etmegi has aňsat dolandyryp bilerler.Fatagda we belokda az bolýar we suwuň köpelmegi sebäpli has gowy siňdirilýär.

wet-dog-food-1

wet-dog-food-2 wet-dog-food-2-1 wet-dog-food-4 wet-dog-food-5 wet-dog-food-6 wet-dog-food-7


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler