Doňdurylan guradylan losos it iýmit fabrigini we it iýmit öndürijilerini bejerýär

Gysga düşündiriş:

Doňdurylan guradylan it iýmiti, kub doly bolmaly, etiň dokumasy aýdyň görünýär we suwuklandyrylan hem bolsa, täze etiň görnüşini derrew dikeldip biler.Doňan guradylan it iýmiti ýokary hilli.Doňdurylan guradylan salmon doýmadyk ýag kislotasyna (DHA) OMEGA3 baý, bu diňe bir saçlary owadanlaşdyryp bilmän, antioksidant we ýürek-damar täsirlerine hem eýe.

It iýmit öndürijileri Mira Pet Food Co., Ltd täzeligi gulplamak üçin -35 ° doňan FD doňdurma guradyş tehnologiýasyny kabul edýär.Doňdurmagyň ähli prosesi pes temperaturada geçirilýändigi sebäpli, lososyň asyl görnüşi, reňki, tagamy we ýokumlylygy saklanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Doňdurylan guradylanit iýmiti
Doňdurylan guradylan it iýmitleriniň we gury it iýmitleriniň önümçilik usullarynyň arasynda belli bir tapawut bar.Gury it iýmiti çig mallary poroşokda üwürip, soňra birleşdirmeli bolsa, doňan guradylan it iýmiti gury it iýmitine esaslanýar we saýlamak has gowudyr.çig mal, soňra it iýmitini taýýarlamazdan ozal suwsuzlandyryň.
Umuman aýdanyňda, doňan guradylan it iýmitleri täze etdäki suwy çig mal hökmünde bugarmaly, soňra bolsa ýokary basyşda suw molekulalaryny çykarmaly.Doňan guradylan it iýmiti, belli bir derejede gury it iýmitinden has "gury".Suw az bolansoň, olaryň saklanyş möhleti has uzyn we şol bir agram üçin has ýokumlydyr.Şeýle-de bolsa, iýmitlenende ýakyn ýerde suw bolmaly.

Üstünligi:
1. Has ýeňil agram we saklanyş möhleti has uzyn
2. Çig mala has ýakyn, sebäbi diňe guratmak bolýar
3. Döwrebap tehnologiýa laýyklykda ýokumly maddalar saklanýar "

Doňdurylan guradylan lososbeloklara we aminokislotalara baý bolup, pişikleri baý iýmitlenmek we goşmaça yz elementleri bilen üpjün edip biljek kalsiý, sink, magniý we beýleki minerallary we mikroelementleri öz içine alýar.Mundan başga-da, lososda pişigiň derisinde we saçynda möhüm rol oýnaýan, saçyň mukdaryny owadanlaşdyryp we artdyryp bilýän doýmadyk ýag kislotalary bar.Salmon, pişigiň immunitetini ýokarlandyryp, gözüni gowulaşdyrmaga kömek edip biler.

2 freeze-dried-dog-food
freeze-dried-salmon3
freeze-dried-salmon
More-freeze-dried-food

Custöriteleşdirilen paket

freeze-dried-food-8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler