Köp doňan guradylan iýmit bilen üpjün ediji guradylan sygyr bagryny we dürli ýöriteleşdirilen tagamy doňdurýar

Gysga düşündiriş:

Iýmit ilki pes temperaturada doňdurylýar, soňra vakuum şertlerinde gyzdyrylýar we guradylýar, şeýdip iýmitdäki doňan suw.Munuň artykmaçlygydoňan guradylan iýmitýokumly maddalaryň gowy goralmagy we uzak wagtlap saklanmagydyr.Iýmit wakuum şertlerinde suwsuzlanýandygy sebäpli iýmitiň içki dokumasy we damar ulgamy seýrek zaýalanýar we rehidrasiýadan soň iýmitiň asyl häsiýeti we tagamy dikeldilip bilner.Adatça ownuk paketler, şonuň üçin götermek gaty amatly.berk ýagdaýdan gazly ýagdaýa gönüden-göni üýtgedilýär we üýtgeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Doňan guradylan sygyr bagrynyň tanyşdyrylyşy

Towuk bagyry, sygyr bagyry, towuk ýüregi we beýleki içki organlar A witamine baý bolup, gözüň görüşini gowulaşdyrýar, ösüşi ösdürýär, deriniň saglygyny goraýar we immuniteti ýokarlandyrýar.B witamine, demir we C witamine baý;gany iýmitlendirip, derini ideg edip, ýürek-damar saglygyny gorap biler.Şeýle-de bolsa, käbir pişikler täze bagyr iýmegi halamaýarlar ýa-da täze bagyr iýeninden soň pişik gusýar.Pişiklere çig eti (çig iýmit) iýmitlendirmegiň geçiş döwründe bagyr goşanda köp eýeleriň ýüzbe-ýüz boljak meselesi.Täze iýmitiň ýokumly maddalarynyň köpüsini saklaýan önüm hökmünde,doňan guradylan sygyr bagyrytäze bagryň sagdyn alternatiwasydyr.Pişikleriň köpüsi doňan guradylanlary gowy görýärler.Guradylan iýmitleriň köpüsi doňdurylýarüpjün ediji.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♠ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Pişikleri iýmitlendirmek üçin seresaplyklar

1. Kiçijik naharlary ýygy-ýygydan iýiň we iýmitlenmegiň wagtyna, mukdaryna we kesgitlenen nokadyna üns beriň.
2. Wagty: Gowy iýmitleniş endiklerini ösdürmek üçin her gün belli bir wagtda iýmitleniň.
Mukdar: Iýmitiň mukdary gaty köp ýa-da gaty az bolmaly däldir.Pişigiň ýaşy ulaldygyça, belli bir wagta (adatça üç ýa-da dört aý) pişigiň iýmit kabul etmegi kem-kemden köpelýär we sekiz aýdan soň durnukly bolýar.
3. Adatça 2 aýlyk pişikler günde 5 ýa-da 6 gezekden köp iýmeli.Üç aý mundan ozal pişikler adatça irden 9: 00, günortan 12: 00, agşam 6: 00 we agşam 10: 00 ýaly günde dört gezek iýmitlenýärler.Üç aýdan alty aýa çenli günde üç gezek iýmitleniň.Alty aýlykdan soň günde iki gezek.
4. Pişik üçin süýt ýeterlik bolmasa ýa-da süýt ýok bolsa, ýörite haýwan süýdüniň poroşokyny içip bilersiňiz.Olderaşy ulalansoň, süýt poroşokyna tüwi ununy goşup bilersiňiz.Süýt gönüden-göni iýilse, içgeçmä sebäp bolup biler, sebäbi pişikler süýdüni gowy siňdirip bilmeýärler.

 

freeze-dried-beef-liver3
freeze-dried-beef-liver4
 	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler