Guradylan ördek it iýmitini doňdurma, it üçin köp iýmit önümini öndürýär

Gysga düşündiriş:

Ördek eti witaminlere we beloklara baýdyr.Itler ördek etini iýenlerinden soň allergiýa ýykgyn etmeýärler we itleriň ösmegi we ösmegi üçin peýdaly siňdirmek we siňdirmek aňsat.Şeýle-de bolsa, ördek eti sowuk, itler bolsa gyşda köp iýmeli däldir.Eýesi iti towuk bilen iýmitlendirip biler.Doňdurylan guradylanlary uzak wagtlap iýip bolýar, ýöne iýmitlenmegiň mukdaryna üns beriň.Doňan guradylan belok birneme baýdyr we itiň bedeni üçin peýdaly belli bir mukdarda mikroelementleri, aminokislotalary we ş.m. öz içine alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Doňan guradylan it iýmitini iýmegiň peýdalary:

1. Itlere belok goşmaga kömek ediň
Doňdurmak üçin çig mal sap et, towuk döş bölekleri, ördek et bölekleri we ş.m. Doňdurma guradylanda minus 35 gradusda doňýar, şonuň üçin etiň asyl tagamy saklanyp bilner we has köp itlerden ýüz öwürmegi kyn.Bu tagamly we beýleki it bejergileri bilen deňeşdirilende it eýeleri arkaýyn bolup bilerler.Arassa et bolany üçin, doňan guradylan beloklaryň mukdary birneme ýokarydyr.Itler iýenlerinde itiň bedeni et ösdürip, güýçli öser ýaly belok goşup biler.

2. Itiň işdäsini açmagyna kömek ediň
Itler uzak wagtlap ýekeje gury it iýmitini iýýärler we iýmitlenende käwagt iýmeýärler, şonuň üçin doňdurma guratmak peýdaly bolýar, it eýeleri ony üwürip bilerlerdoňan guradylan iýmitporoşokda, soňra itiň iýmitine deň derejede sepiň, deň derejede garmaly we it bilen bilelikde iýmäge beriň, doňan guradylan ysy it it ret edip bilmez ýaly, it iti iýip biler. iýmit arassa, we it her gezek bagtly iýende, işdäsini açmaga kömek edip biler.

3. Itiň doňan guradylan görnüşine üns beriň
It eýeleri saýlananda doňan guradylan gaplamalara üns bermeli, doňan guradylan önümçilik senesini, ýaramlylyk möhletini wedoňan guradylan it iýmit öndürijisiyzygiderli.Satyn alanyňyzda, import edilýän önümleri, içerki doňan guradylan önümleri saýlamak hökman däl.Has gowusy hem bar.

“Mira Pet Food Co., Ltd” beýleki goşundylar bolmazdan ýokary hilli ördek saýlaýar, guradylan ördek it iýmitlerini doňdurýar, ýokumlylygy ýokary we ähli itler üçin amatly.Güýjükler, göwreli itler we uly ýaşly itler üçin amatly, olaryň belokdan dolydygyny görüp bilersiňiz.Ördek göwüsiniň hemmesini hödürleýäris we müşderiniň islegi boýunça has kiçi inedördül kub görnüşinde hem edip bileris.Iýmitiň howpsuzlygyny we sagdynlygyny üpjün etmek üçin önümçilik wagtynda ähli önümler iki gezek sterilizasiýa ediler.

freeze-dried-food-4
freeze-dried-duck
2 freeze-dried-dog-food

Custöriteleşdirilen paket

freeze-dried-food-8
OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler