Lomaý pellet it iýmit öndürijileri China OEM Customized

Gysga düşündiriş:

Gury it iýmit öndürijisi Mira Pet Food Co., Ltd dünýädäki itler üçin dürli görnüşdäki we ululykdaky sagdyn, tagamly it iýmitini hödürleýär.Önümleri dünýäniň 100-den gowrak ýurduna we sebitlerine satylýar.Gury it iýmitiniň roly, esasan, ömrüň iýmitlenişiniň iň esasy kepilligini, köpeliş ösüşi üçin zerur iýmitleri we itler üçin saglygy üpjün etmekden ybaratdyr.Iýmit siňdiriş we siňdiriş, ýokary iýmitleniş gymmaty, hil ülňüleri, ylmy formula öndürmek, amatly iýmitlenmek we uzak möhletli saklamak we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

It iýmitini nädip saýlamaly: Bu, öý haýwanlarynyň eýeleriniň köplenç gürleşýän mowzugy bolmaly.Aslynda it iýmitini saýlamakda bu taraplara üns beriň: çig mal, ýokumly maddalar, tagam, amatly tagam.Öndürmek üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýärisýokary hilli it iýmitimüşderiniň isleglerine görä dürli tagamlarda.
Täze et bişirmek, doňdurmak, guratmak, gidroliz we ş.m. bilen işlenmedik we konserwantlar we iýmit goşundylary bolmadyk sowadyjy etden başga iň oňat çig maldyr.Ondan soň doňdurylan et.Şeýle hem ýokumly kompozisiýa tablisasyna üns beriň.Iň esasy zat çig beloga we çig ýaglara seretmekdir.Umuman,marka it iýmitibu iki elementiň ülňülerine laýyk gelýän, olary çykarmaga het edýär we ynam bilen satyn alyp bolýar.

Indi Hytaýda has köp daşary ýurt it iýmit markalary öndürilýär.Aslynda içerki tehnologiýa daşary ýurt tehnologiýalaryndan pes däl.Hytaý Içerki it iýmitinde-de wyiousdanly markalar bar, şonuň üçin kärhanalaryň hemmesi girdeji üçin önümiň hilini peseltmez.
“Mira Pet Food Co., Ltd” -iň önümçiligi, tehnologiýasy we dolandyryşy dünýäde birinji derejä çykdy.Şeýle hem, hil üçin berk saýlama standartlary bar.Tekjelerde goýulmazdan ozal synagdan geçmeli.Öý itini azyk bilen üpjün ediji üçin has amatly.

Önümiň ady

Gury it iýmiti

Tagam

Tebigy tagam ýa-da özleşdirilen

Bölejik şekili

Tegelek, üçburçluk, Staryldyz şekili, halka görnüşi, görnüşler.

Saklamak şertleri

Göni gün şöhlesinden gaça duruň, salkyn we gurak ýerde saklaň

Ýaramlylyk möhleti

18 aý

Bukja

Agramy: 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 5 funt, 10 funt, 15 funt, 30 funt, ektr.

Goşundy

OEM, ODM.Şeýle hem resept we teklipler berip bileris.Et: Towuk, Ördek, Sygyr, Guzy, Deňiz balygy, Haýwan bagry ýa-da ýöriteleşdirilen2.Gök önümler we miweler: kädi, käşir, kartoşka, brokkoli, gök miwe, alma, armut, ekt., Customized3.Däneler: Tüwi, Goňur tüwi, ýöriteleşdirilen4.: Ag: Towuk ýagy, Deňiz ýagy, Zygyr ýagy, ek.Probiyotikler, witaminler, Omega 3 we 6 ýag kislotalary, başgalar, omöriteleşdirilen.

 	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish  	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish  	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish  	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish  	 OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish

Sorag-jogap

1. Birnäçe nusga alyp bilerinmi?
J: Hawa.Mysal üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
2. Zawodyňyz degişli hiline nädip gözegçilik edýär?
J: Öndürilen ähli öý haýwanlarynyň hiliniň talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk gözegçilik bar.
3. Zawodyňyza baryp bilerinmi?
J: Jynsdan. Gelip görmek üçin bize ýüz tutuň.
4. Köpçülikleýin önümçiligiň esasy wagty näme?
J: Bu sargyt mukdaryna we sargyt goýýan möwsümiňize bagly.Adatça önümçiligiň gurşun wagty 10-25 gün.
5. Doly sitata almak islesem, size haýsy maglumatlary habar bermeli?
J: - Önümleriň we mukdaryň düzümi.
-Baganyň bahasy sumkanyň görnüşine, ululygyna, materialyna, galyňlygyna, çap reňklerine, mukdaryna baglydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler