Guradylan it iýmitini doňduryň

 • Freeze dried chicken breast bulk for dogs for Australia AU market and Canada

  Awstraliýa AU bazary we Kanada üçin itler üçin guradylan towuk göwüsiniň köpüsini doňduryň

  Doňan guradylan iýmitiň umumy prosesi
  1. Öňünden işlemek
  Dürli materiallary gaýtadan işlemegi aňsatlaşdyrmak üçin doňdurmazdan we doňdurmazdan ozal zerur taýýarlyk gerek.Et we suw önümleri materiallaryny synagdan geçirmeli, barlamaly, sowatmaly we garramaly we dilimlemeli.

  2. Önümi doňdurma
  Önüm laýyk gaplarda gaplanýar we doňup-guradylmazdan ozal ewtektiki nokadyň aşagynda doňdurylýar.Öň doňdurmagyň maksady, materialyň esasy aýratynlyklaryny üýtgetmezlik, öndürilen doňan guradylan önümler suwuň sublimasiýasyny ýeňilleşdirmek üçin amatly gurluşa eýe.

  3. Önümiň sublimasiýasyny guratmak
  Önümiň doňan buzy ýitmezden ozal sublimasiýa prosesi sublimasiýa guratmagy diýilýär.Bu wagt, sublimasiýanyň ewtektiki nokadyna ýetmän dowam etmegini üpjün etmek üçin amatly ýylylyk akymyny üpjün etmäge üns beriň.Temperatura gaty pes bolsa, sublimasiýa wagty gaty uzyn.Temperatura ewtektiki nokatdan ýokary bolsa, önümiň göwrümi azalar we köpürjikleriň eremegi kyn bolar.

 • Freeze dried duck dog food treats manufacturer, dog food bulk for dogs

  Guradylan ördek it iýmitini doňdurma, it üçin köp iýmit önümini öndürýär

  Ördek eti witaminlere we beloklara baýdyr.Itler ördek etini iýenlerinden soň allergiýa ýykgyn etmeýärler we itleriň ösmegi we ösmegi üçin peýdaly siňdirmek we siňdirmek aňsat.Şeýle-de bolsa, ördek eti sowuk, itler bolsa gyşda köp iýmeli däldir.Eýesi iti towuk bilen iýmitlendirip biler.Doňdurylan guradylanlary uzak wagtlap iýip bolýar, ýöne iýmitlenmegiň mukdaryna üns beriň.Doňan guradylan belok birneme baýdyr we itiň bedeni üçin peýdaly belli bir mukdarda mikroelementleri, aminokislotalary we ş.m. öz içine alýar.

 • Freeze dried salmon dog treats snack factory and dog food manufacturers

  Doňdurylan guradylan losos it iýmit fabrigini we it iýmit öndürijilerini bejerýär

  Doňdurylan guradylan it iýmiti, kub doly bolmaly, etiň dokumasy aýdyň görünýär we suwuklandyrylan hem bolsa, täze etiň görnüşini derrew dikeldip biler.Doňan guradylan it iýmiti ýokary hilli.Doňdurylan guradylan salmon doýmadyk ýag kislotasyna (DHA) OMEGA3 baý, bu diňe bir saçlary owadanlaşdyryp bilmän, antioksidant we ýürek-damar täsirlerine hem eýe.

  It iýmit öndürijileri Mira Pet Food Co., Ltd täzeligi gulplamak üçin -35 ° doňan FD doňdurma guradyş tehnologiýasyny kabul edýär.Doňdurmagyň ähli prosesi pes temperaturada geçirilýändigi sebäpli, lososyň asyl görnüşi, reňki, tagamy we ýokumlylygy saklanýar.

 • Global pets food companies freeze dried egg yolk dog food OEM ODM

  Global öý haýwanlary iýmit kärhanalary guradylan ýumurtganyň sarysy it iýmitini OEM ODM doňdurýar

  Eggumurtganyň sarysynda saçyň ösmegine we saçyň ýumşak bolmagyna kömek edip biljek köp sanly lesitin bar;Doňdurylan guradylan ýumurtganyň sarysynda belok bar, ol bedeniň immunitetini ýokarlandyryp biler we itiň bedeniniň iýmitlenmegini yzygiderli iýip biler.3. eggumurtganyň sarysynda itiň bedeni üçin zerur elementler bolan dürli witaminler we minerallar bar.

 • Freeze dried quail dogs and cats food suppliers and factory

  Guradylan beden itlerini we pişikleri iýmit bilen üpjün edijileri we zawody doňduryň

  Doňan guradylan bedeniň itler üçin peýdalary:Doňan guradylan bedenbelok we aminokislotalar ýaly ýokumly maddalara baýdyr.Iti dogry iýmitlendirmek goşmaça rol oýnap biler;eger doňan guradylan bedeni gowy görýän bolsa, käwagt it bilen iýmitlendiriň.Beden doňdurylan guradylan iýmitlendirmek iti begendirip biler we it bilen eýesiniň arasyndaky gatnaşyklary has ýakynlaşdyrmak üçin tälim sylagy hökmünde ite iýmitlendirilip bilner.Emma eýesi doňdurylan guradylan bedeni ilkinji gezek ite iýmitlendirende iýmitiň mukdaryna üns bermeli. Alty aýa çenli itlere maslahat berilmeýär.

 • Dog food beef only freeze dried beef for dog with 100% natural beef

  It iýmit sygyr eti, 100% tebigy sygyr bilen it üçin guradylan sygyrlary doňdurýar

  Sygyr eti, aminokislotalara baý bolup, itleriň ösmegi we ösmegi, operasiýadan soňky we hassalykdan soňky ideg üçin has amatlydyr.Esasanam gan ýitgisini doldurmak we dokumalary bejermek üçin amatlydyr.Itiň işdäsini we dişleriň we süňkleriň sagdyn ösmegini güýçlendirip biler.Itler gündelik it iýmitinden başga-da, käbir iýmit maddalarynyň uzak wagtlap ýetmezçiliginiň öňüni almak üçin beýleki iýmitleri (et we gök önümler) hem goşmalydyrlar.

  Thedoňan guradylan sygyrWakuum doňdurylandan soň ýasalan çyglylygy ýitirdi, ýöne etiň lezzetliligi saklanýar we iýmitlenmek ýeterlikdir.It bir günüň dowamynda zerur iýmitlenmegi we energiýany iýip biler.It adatça iýmitlenýän bolsa, iýmitiň ýakymlylygyny ýokarlandyrmak üçin doňan guradylan sygyr etini gury iýmit bilen garylan sygyr etini hem ulanyp bilersiňiz.

 • Freeze dry raw dog food suppliers freeze dried chicken breast treats

  Gury çig it iýmitini üpjün edijiler guradylan towuk göwüsini doňdurýarlar

  Towuk itler üçin peýdaly, witaminleri we beloklary goşup, itlere iýmitlenmegi we işdäsini artdyryp biler.Towuk göwsi beloga baý we siňdirilmegi we ulanylmagy aňsat bolan C witamini we E witamini köp.Fiziki taýdan sagdynlygy ýokarlandyrmagyň täsiri bar.Itler üçin hem örän peýdalydyr.Çalt ulalýar, bölünen uçlary gowulaşdyrýar we süňkleri berkitmek üçin ýokumly maddalary doldurýar.

  Doňdurylan guradylan kubek vakuum doňdurma guradylandan soň çyglylygy ýitirenden soň ýasalýar, ýöne etiň lezzetliligi saklanýar we iýmitlenmek ýeterlikdir.It bir günüň dowamynda zerur iýmitlenmegi we energiýany iýip biler.It, adatça, iýmitlenýän bolsa, iýmitiň ýakymlylygyny ýokarlandyrmak üçin doňan guradylan towugy gury iýmit bilen garyşdyryp bilersiňiz.

 • Customized freez-dired dog food with chicken brest, beef, tuna, salmon

  Towuk göwsi, sygyr eti, tuna, losos bilen doňdurylan it iýmitleri

  Doňan guradylan it iýmiti näme?Doňdurylan guradylan it iýmitleri, materiallary suwsuzlandyrmak üçin sublimasiýa prinsipini ulanýan guradyş prosesi bolan wakuum doňdurma guradyşynyň gysgaldylyşydyr.Häzirki wagtda azyk önümçiliginiň iň ösen prosesi.Onuň ýörelgesi, daşky gurşawy iýmitiň -30 ° C-den pes temperaturada vakuum ýagdaýyna getirmek we guratmak maksadyna ýetmek üçin iýmitdäki gaty suwuň göni sublimasiýasyna kömek etmekdir.