OEM Hytaýda doňdurylan guradylan pişik iýmit önümlerini öndüriji we zawod

Gysga düşündiriş:

Doňan guradylan pişigiň iýmiti näme?Ordinaryönekeý pişik iýmitinden nähili tapawutlanýar?
Doňan guradylan pişigiň iýmit önümçiligi ýörelgesi:
Doňan guradylan pişik iýmiti, göçme gapda gaplanan çig iýmitdir.Şeýle hem bu pişikler üçin gury iýmitdir.Täze arassa çig etden ýasalýar.Iň soňky gaplama blokdan soň edilýär. ”


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Doňan guradylan pişik iýmitiniň artykmaçlyklary

1. Doňan guradylan pişik iýmitiniň tutuş önümçilik döwründe çig malyň täzeligi köp iýmit maddalarynyň ýitmezligini üpjün etmek üçin gulplanyp bilner we şol bir wagtyň özünde gury önümçilik prosesi käbir zyýanly mikroorganizmleriň köpelmeginiň öňüni alyp biler. we bakteriýalary has arassaçylyk edýär.

2. Pişikler aslynda et iýmegi halaýarlar we köp pişik iýmitleri gaty köp däne goşýar, bu bolsa pişigiň aşgazan-içege agramyny artdyrar.Şonuň üçin doňan guradylan pişik iýmiti, pişiklere zerur bolan ýokary hilli haýwan belogyny üpjün edip biler we bu pişikleriň hakyky iýmitlenişine has laýyk gelýär.

3. Doňan guradylan pişik iýmitleriniň köpüsi käbir tebigy miweleri we gök önümleri hem goşar, şonuň üçin ýokumly deňagramsyzlyk bolmaz.

Doňan guradylan pişigiň iýmitini nädip iýmitlendirmeli

Pişiklere adaty pişik iýmitini iýmitlendirmäge öwrenişen bolsaňyz, doňan guradylan pişigiň iýmitine geçmek isläniňizde ädim ädim etmeli.Diňe bir küýzäni getirip, pişigiň eýesine bermäň.Käbir pişikler oňa uýgunlaşmazlar, şonuň üçin ilki bilen kiçijik paket satyn alyň.Pişigiňize ysgynsyzlyk beriň, eger gyzyklanýan bolsa, ony iýmitlendiriň.

Ondan soň, pişigiň garnynyň hem uýgunlaşma prosesi bolar ýaly iýmitleri ýedi-on günüň aýlawyna görä üýtgedip bilersiňiz.Ilkinji üç günüň dowamynda, pişigiň içegäniň kadaly hereket edýändigini ýa-da ýokdugyny synlamak üçin köne iýmitiň dörtden üç bölegini we doňan guradylan pişik iýmitiniň dörtden birini ulanyň.Eger oňaýsyzlyk ýok bolsa, dördünji-bäşinji günde köne we täze iýmitleriň ýarysyny garyşdyryň, altynjy günden başlap, doňan guradylan pişik iýmitiniň dörtden üç bölegi köne iýmitiň dörtden biri bilen ýedinjisine çenli garylýar. doňan guradylan pişik iýmiti bilen çalşylýan onunjy güne çenli.

Bellik: dürli tohumdaky we ýaşdaky pişikleriň dürli şertleri bar.Haýwanlaryň eýelerine islän wagtyňyz pişigiň ýagdaýyna gözegçilik etmek we iýmitleniş mukdaryny wagtynda sazlamak iň gowusydyr.

freeze-dried-food-1 freeze-dried-food-2 freeze-dried-food-3 freeze-dried-food-4 freeze-dried-food-5 freeze-dried-food-6 freeze-dried-food-7 freeze-dried-food-8


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler