Awstraliýa AU bazary we Kanada üçin itler üçin guradylan towuk göwüsiniň köpüsini doňduryň

Gysga düşündiriş:

Doňan guradylan iýmitiň umumy prosesi
1. Öňünden işlemek
Dürli materiallary gaýtadan işlemegi aňsatlaşdyrmak üçin doňdurmazdan we doňdurmazdan ozal zerur taýýarlyk gerek.Et we suw önümleri materiallaryny synagdan geçirmeli, barlamaly, sowatmaly we garramaly we dilimlemeli.

2. Önümi doňdurma
Önüm laýyk gaplarda gaplanýar we doňup-guradylmazdan ozal ewtektiki nokadyň aşagynda doňdurylýar.Öň doňdurmagyň maksady, materialyň esasy aýratynlyklaryny üýtgetmezlik, öndürilen doňan guradylan önümler suwuň sublimasiýasyny ýeňilleşdirmek üçin amatly gurluşa eýe.

3. Önümiň sublimasiýasyny guratmak
Önümiň doňan buzy ýitmezden ozal sublimasiýa prosesi sublimasiýa guratmagy diýilýär.Bu wagt, sublimasiýanyň ewtektiki nokadyna ýetmän dowam etmegini üpjün etmek üçin amatly ýylylyk akymyny üpjün etmäge üns beriň.Temperatura gaty pes bolsa, sublimasiýa wagty gaty uzyn.Temperatura ewtektiki nokatdan ýokary bolsa, önümiň göwrümi azalar we köpürjikleriň eremegi kyn bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

 Doňan guradylan iýmitiň umumy prosesiitler üçin:     

4. Önümi ikinji gezek guratmak
Önümiň öňünden kesgitlenen galyndy çyglylygyna ýetmek üçin, ony hasam guratmaly, oňa analitiki guratma diýilýär.

5. Doňan guradylan iýmitiň gaýtadan işlenmegi
Guradylandan soň iýmitde kondisioner prosesi geçirilýär: vakuum gurşawy çykmazdan ozal iýmitdäki galan çyglylygy we temperaturany birmeňzeş etmek üçin belli bir wagtlap durnuklaşdyrylmalydyr.Wakuum gurşawyny ýok edenden soň mikroorganizmleriň ösmegini bökdemek üçin wakuumy gury, arassa we steril N2 bilen ýok etmeli we gutudan çykanda steril gury howa goýmaly.Guradylan önümler aýratyn paketlerde çalt saklanmaly ýa-da guradyjy şkafda wagtlaýyn saklanmaly, gysga wagtda gaplanmaly we bellik edilmeli we synagdan geçensoň resmi önüm bolmaly.

Towuk göwüsiniň ýagy birneme pes bolup, pişikleriň ýag almagyna gowy gözegçilik edip biler.
Doňdurylan guradylan towuk göwsi, aşgazany erbet itlere maslahat berilýän çig etdir.Çig eti çeýnemek we siňdirmek aňsat we ýokumly dykyzlygy ýokary, bu itleriň kabul edilmegini azaldyp we itleriň içege işini aňsatlaşdyryp biler.Doňdurylan guradylan towuk göwsi beloklara, aminokislotalara, A witamine we beýleki iýmitlere baý bolup, itlere beden üçin zerur bolan iýmitleri doldurmaga kömek edip biler.Şol bir wagtyň özünde, itiň tagam duýgusyny hem güýçlendirip, itiň keýpini begendirip we iýmäge kömek edip biler.

 

2 freeze-dried-dog-food
beef-liver-dog-food2
freeze-dried-beef-liver4
More-freeze-dried-food
freeze-dried-food-7
freeze-dried-food-8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler