Hytaý zawodyndan konserwirlenen it iýmiti we çyg it iýmiti

Gysga düşündiriş:

konserwirlenen esasy iýmit
Konserwirlenen esasy iýmit, gury it iýmitini wagtal-wagtal çalşyp bilýän konserwirlenen iýmitdir.Itleriň iýmitleniş zerurlyklarynyň köpüsini, esasanam suw içmegi halamaýan käbir itler üçin kanagatlandyryp biler.Konserwlenen naharlar lezzet almak üçin örän amatlydyr.
Konserwirlenen esasy iýmit, adatça, dürli maddalar bilen garylan ýer etinden ýasalan doly bahaly we ýeterlik konserwirlenen iýmitdir.Dürli iýmit maddalaryny öz içine alýar we itleriň gündelik zerur iýmitleriniň köpüsini kanagatlandyryp biler, şonuň üçin gury it iýmitiniň ýerine uzak möhletli nahar hökmünde ulanylyp bilner.
Mundan başga-da, ýaş itler we garry itler üçin dişler we iýmit siňdiriş birneme pes we adaty gury we gaty it iýmitleri olary işdäsini az we deňagramly iýmitlendirip biler.Şonuň üçin iti iýmitlenmek bilen dogry doldurmaly, şonuň üçin konserwirlenen esasy iýmitleri iýmitlendirmek gowy saýlawdyr. ”


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Konserwlenen naharlar

Bukonserwirlenen it iýmitinahar hökmünde iýilýär.Konserwlenen naharlar çyglylygyň ýokarylygy, ýakymlylygy we arzan bahalary sebäpli tygşytlydyr.Konserwlenen naharlaryň esasy ähmiýeti çyglylygy goşmak we tagamyny sazlamakdyr, esasy iýmit hökmünde ulanyp bolmaz. ”
“C: Konserwirlenen it iýmiti
Reseptli konserwirlenen iýmitiň roly syrkaw we ýörite berhizlere mätäç itler üçin.Mysal üçin: operasiýadan soň ejiz itler, pankreatit ýa-da gastroenteritli itler, peşew ulgamy keselleri bolan itler, böwrek keseli itler, semizlik, süýji keseli.Reseptli konserwirlenen iýmitleriň weterinariýa tarapyndan bellenilmelidigini we sarp edilmegi maslahat berilýändigini bellemelidiris.

Galaýy nädip saýlamalykonserwirlenen it iýmiti?Bu esasy ýörelgelere eýerip bilersiňiz:
1. Itiňizi sylaglamak we tagamyny gowulaşdyrmak isleseňiz, konserwirlenen naharlary saýlap bilersiňiz.

2. Itiňize has gowy iýmitlenmek we ony her gün iýmek isleseňiz, konserwirlenen esasy iýmitleri saýlap bilersiňiz.

3. Itiňiz kesel ýagdaýynda bolsa, lukmanyň maslahatyna görä, reseptli konserwirlenen iýmitleri ulanyp bilersiňiz.

Konserwleri nädip satyn almalyçygly iýmit?

Içinde saklanýan çygly iýmitleri saýlaň:
1. Belok: Belli bir haýwanyň eti, towuk, goýun eti, sygyr eti we ş.m. anyk bellik edilýär.
2. Bütin däneler ýa-da tutuş däneler: Däneler we krahmallar adatça çygly dänelerde bolýar.
3. Gök önümler: käşir, ýorunja ýa-da alma, ýokary hilli çygly iýmitiň alamatlary, köplenç kartoşka we süýji kartoşka ýa-da beýleki gök önümler bar. ”
Itler üçin alty zerur iýmit suw, belok, ýag, uglewodlar, minerallar we witaminlerdir.ABŞ-da AAFCO-nyň öý haýwanlarynyň iýmit standarty, hemmeler tarapyndan ykrar edilýär.Öý haýwanlaryny ösdürip ýetişdirmekde tejribesi bolan adamlar muny bilmelidirler.Şonuň üçin it iýmitini saýlanyňyzda, gury it iýmiti ýa-da konserwirlenen it iýmiti bolsun, formula üns bermeli.

Ageaş boýunça tertipläň

Dogshli itlere laýyk konserwirlenen çygly iýmit ýok.Itler üçin konserwirlenen iýmit saýlanyňyzda itleriň dürli fiziologiki aýratynlyklaryna görä saýlamaly.Mysal üçin, dürli ululykdaky itleriň ösüş depgini dürli-dürli, bu itler üçin iýmitlenmek üçin.Dürli etaplarda ösüş aýratynlyklaryna görä maksatly we takyk iýmitlenmeli.

Güýjük: Iýmit siňdiriş ulgamy we güjükleriň immun ulgamy doly ösmedikligi sebäpli, olaryň immuniteti birneme gowşak.Bu etapda witaminleri, minerallary we belogy köp bolan konserwirlenen iýmitleri saýlaýarlar.Uly itler bilen deňeşdirilende, beta-käşir ýaly köp iýmit maddalaryny goşmaly.Witamin, arginin, EPA-DHA we ş.m. has giňişleýin iýmitlenýär we güjükleriň ösmegine we ösmegine kömek edýär.

Köne itler: Garry itleriň dişleri boş we iýmit siňdiriş ulgamynyň peselmegi bar.Olar has köp belokly iýmitleri iýmek üçin amatlydyr.Iýmitlendiriji we çeýnemek üçin aňsat belokly çygly iýmitleri saýlap bilersiňiz.Bu köne itler üçin gowy saýlaw. ”

Konserwlenen it iýmit öndürijilerine maslahat beriň
“Mira Pet Food Co., Ltd.” -iň önümçiligi, bişirmek we gaýtadan işlemek üçin FDA standartlaryna berk laýyk gelýär.Foodhli iýmit formulalary özbaşdak işlenip düzüldi we her haýwan iýmitinde azyk howpsuzlygy boýunça berk synaglar geçirildi.Önümleri esasan pişikler we itler üçin et, miweler, gök önümler we beýleki ýokary hilli tebigy çig mal ýaly haýwan iýmitidir.

wet-dog-food-1 wet-dog-food-2 wet-dog-food-2-1 wet-dog-food-4 wet-dog-food-5 wet-dog-food-6 wet-dog-food-7


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler