lomaý pişik doňan guradylan towuk göwüsini pişikler üçin bejerýär

Gysga düşündiriş:

Towuk göwüsiniň ýagy birneme pes bolup, pişikleriň ýag almagyna gowy gözegçilik edip biler.
Doňan guradylan towuk göwsiaşgazany erbet bolan pişiklere maslahat berilýän çig etdir.Çig eti çeýnemek we siňdirmek aňsat we ýokumly dykyzlygy gaty ýokary, bu pişikleriň kabul edilmegini azaldyp, pişikleriň içege işini aňsatlaşdyryp biler.Doňdurylan guradylan towuk göwsi beloklara, aminokislotalara, A witamine we beýleki iýmitlere baý bolup, pişiklere beden üçin zerur bolan iýmitleri doldurmaga kömek edip biler.Şol bir wagtyň özünde, pişigiň tagam duýgusyny hem güýçlendirip, pişigiň keýpini begendirip we iýmäge kömek edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm Doňan guradylan pişik iýmitiniň tanyşdyrylyşy

Saýlanyňyzdapişikler üçin guradylan towuk göwüsini doňduryň, eýesi çig belogyň gatnaşygy, iýmit çekiji we konserwantlaryň 0 goşulmagy we gormonsyz et çeşmelerini saýlamak ýaly ýokumly maddalara uly ähmiýet berýär.
“Mira Pet Food Co., Ltd” başga goşundylary bolmadyk ýokary hilli towugy ulanýar.Onuň ýokumlylygy milli ülňüleriň we AAFCO talaplaryna laýyk gelýär we ähli pişikler üçin amatly.Pişikler, göwreli pişikler we uly ýaşly pişikler üçin amatlydyr.Çig protein düzümiguradylan towuk göwüsini doňduryňaşa ýokarydyr we belokdan dolydygyny görmek bolýar.

Doňan guradylan towuktutuş towuk göwsi bar we müşderiniň talaplaryna laýyklykda kiçijik kublara-da bölünip bilner.Tagamy tebigydyr.FD doňdurma guradyş tehnologiýasyny ulanýarys we -35 ° -da doňýar.Doňdurmagyň ähli prosesi pes temperaturada geçirilýändigi sebäpli, towuk asyl görnüşi, reňki, tagamy we ýokumly maddalary üýtgewsiz galar, tagamy bolsa gowy.Catokary hilli doňan guradylan iýmit beýleki pişik naharlary bilen deňeşdirilmeýär.Käbir doňan guradylan belok 80% ýa-da ondanam ýokarydyr.Pişikler 3-8 aýlyk bolanda ýeterlik iýmit maddalarynyň üstüni ýetirmek, pişikleriň öt haltasynyň döremek ähtimallygyny ep-esli ýokarlandyryp biler.
Pişigi göni iýmitlendirmekden başga-da,doňan guradylan iýmitokuw üçin sylag ýa-da iýmitlenmek üçin ýeterlik suw siňdirmek üçin hem ulanylyp bilner.Diňe iýmitlenmegi goşmak bilen çäklenmän, suw goşup, iýmitiň tagamyny ýokarlandyrmak üçin gury iýmitlere hem garylyp bilner.

freeze-dried-chicken
freeze-dried-food-4
freeze-dried-food-5
freeze-dried-food-2
freeze-dried-food-7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler