Hytaýda zawod lomaý gury it iýmit öndürijileri hususy lable gury it iýmit öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Mira Pet Food Co., Ltd it iýmit önümçiliginde ýöriteleşýär weit iýmitisatuw.Önümiň hili kepillendirilýär, ýakymly we uzak wagtlap durnuklylygy üpjün edilýär.OEM we lomaý agent bolup biler.

Kompaniýa, her ýyl on müňlerçe tonna önümçilik kuwwaty bolan Hytaýda iň ösen doly awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlaryna eýedir.Birinji derejeli hünär tehnologiýasy bilen, çig maly saýlamakdan, öndürmekden, önümleriň iberilmegine çenli her bir aralyk baglanyşyk berk gözegçilikde saklanýar we dolandyrylýar., ýokary hilli haýwan iýmitini öndürmek üçin FDA we AAFCO tarapyndan kesgitlenen howpsuzlyk düzgünlerini ýerine ýetiriň.Pai ösen önümçilik enjamlary, birinji derejeli hünär tehnologiýasy we ylmy dolandyryş tertibi bar.
Müşderilere hoş geldiňiz, paýlaýjylar!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Itiň iýmitini has köp iýmek üçin itiňizi nädip almaly

It iýmiti itler üçin ýörite döredilen we itlere zerur bolan dürli iýmitleri öz içine alýar, ýöne köp it it iýmitini halamaýar, bu köp öý haýwanlarynyň eýelerine köp kynçylyk döredýär.Itimi has köp iýmek üçin itimi nädip alyp bilerin?Köp it iýmitinden we sagdynlykdan az sagdyn bolmakdan başlalyň:

It iýmitiniň birnäçe görnüşi garyşýar we gabat gelýär: Käbir it ene-atalary bu usuly saýlaýarlar.It iýmitini satyn alanyňyzda, her iýmit markasynyň bir funtyny ýarym funt satyn alýarlar, soň bolsa it iýmitleri tagamly bolar ýaly birleşdirýärler.Itler it iýmitleriniň diňe bir görnüşini iýmäge has gyzyklanarlar.Şeýle-de bolsa, bu usuly güjükleriň başyndan kabul etmek has aňsat we it iýmitlenýän mahaly bu usul ulanylmaýar.

It iýmiti bilen garylan süýtli we gatyk: It iýmiti bilen garylan süýtli we gatyk, itleriň it iýmitini has köp iýmegine ýol açýar, ýöne käbir itler garylan tüwiden guradylan eti süpürmek üçin uzak wagtlap tälim alýarlar.Itiň iýmitine tüýkürmek ukyby, ýöne, umuman, guradylan etiň we gatykyň synagy astynda itiň iýmitini kabul etmegi ep-esli ýokarlanar.

It iýmitini adam iýmiti bilen garyşdyrmak: Bu usul hem adaty bir zat, sebäbi it eýesiniň iýýänini görende, eýesiniň tarapyna egilip, iýmek isleýän naharyňyza sereder we itiň gözüne sereder Oglum, gaty az adamlar beýle akyl gynamalaryna iýmitlenmän çydap bilýärler.Bu wagt, adam iýmitini iýeniňizde itlere gaty duzly we kabul ederliksiz iýmit bermezlige üns bermelisiňiz.Itleriň iýmegi üçin adam iýmitini we it iýmitini 1: 1 garyşdyrmak iň gowusydyr.Bu usul itiň keýpine ideg edip, iýmitlenmegi deňleşdirip biler!

dog-food-manufacturer

Önümiň ady

Gury it iýmiti

Tagam

Tebigy tagam ýa-da özleşdirilen

Bölejik şekili

Tegelek, üçburçluk, Staryldyz şekili, halka görnüşi, görnüşler.

Saklamak şertleri

Göni gün şöhlesinden gaça duruň, salkyn we gurak ýerde saklaň

Ýaramlylyk möhleti

18 aý

Bukja

Agramy: 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 5 funt, 10 funt, 15 funt, 30 funt, ektr.

Goşundy

OEM, ODM.Şeýle hem resept we teklipler berip bileris.Et: Towuk, Ördek, Sygyr, Guzy, Deňiz balygy, Haýwan bagry ýa-da ýöriteleşdirilen2.Gök önümler we miweler: kädi, käşir, kartoşka, brokkoli, gök miwe, alma, armut, ekt., Customized3.Däneler: Tüwi, Goňur tüwi, ýöriteleşdirilen4.: Ag: Towuk ýagy, Deňiz ýagy, Zygyr ýagy, ek.Probiyotikler, witaminler, Omega 3 we 6 ýag kislotalary, başgalar, omöriteleşdirilen.
https://www.mirapetfood.com/
https://www.mirapetfood.com/
https://www.mirapetfood.com/
wet-food-package

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler