Itler üçin it haýwanlary iýmitleri tutuş iýmitler pişikler it iýmit web sahypasy

Gysga düşündiriş:

“Mira Pet Food Co., Ltd” ýokary hilli it iýmitini öndürmekde ýöriteleşýär.Önümler, emeli konserwantlar, emeli reňkler we ş.m. bolmazdan tebigydyr we gury iýmitleriň her bir dişlenmesiniň howpsuz we sagdyn bolmagyny üpjün etmek üçin berk önümçilik proseslerine we yzarlaýyş ulgamlaryna eýedir.gury it iýmit bahalary, it iýmit öndürijileri, it iýmit suratlary.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

  Haýsy gury iýmit ýokary hilli gury iýmit we itiňize laýyk? 

Her it iň aýratyn barlykdyr.Nädip saýlamalydygyny öwrenenimizdeýokary hilli gury it iýmiti, soň itiň ýagdaýyny göz öňünde tutmalydyrys.Halaýan:
(1) Itiňiz peşew ýollaryna ýokaşýan bolsa, pes pH bilen it iýmitini saýlaň.
(2) Itiňiz arkaýyn we işjeň bolsa, ýokary ýagly, belokly it iýmiti has amatly bolar.
(3) Itiňiz garry bolsa we işjeň däl bolsa, oňa has köp mukdarda belokly iýmit gerek bolup biler.

  Itlerde we öý haýwanlarynda kaloriýa kabul edilmegine täsir edýän faktorlar: 

★ Iş: Elbetde gündelik işjeňligi bolan itlere has köp kaloriýa gerek

★ Ösýän döwür: Ulalýan güjükler ululara garanyňda has köp energiýa zerurlygyna eýe.Has ýokary belokly, ýöne orta (ýokary däl) ýagly gury iýmit idealdyr.Semiz güjükler (esasanam iri tohumlar) adaty ýa-da semiz semiz güjüklere garanyňda degeneratiw bogun keselini döredip bilerler.

★ Ageaşy: Itiň uly ite öwrülen ýaşy tohumlara görä üýtgeýär we has uly itler has ir ýaşda uly itler hasaplanýar.Garry itler, agramyny we ýagdaýyny saklamak üçin köplenç az kaloriýa talap edýärler, bölekleýin ýaş itlerden has işjeň däl.

★ Daşky gurşawyň şertleri: Sowuk howada ýaşaýan itler, howanyň howa şertlerinde itlere garanyňda 10% -den 90% köp energiýa talap edýär.Itiňiziň paltosynyň hili we galyňlygy, bedeniň ýagynyň mukdary we gaçybatalganyň hili itiň energiýa zerurlyklaryna gönüden-göni täsir edýär.

★ Kesel: Kesel it sagdyn ite garanyňda has köp energiýa talaplaryna eýe bolar, sebäbi immunitetiň täsirini ýokarlandyrmak ýa-da dokumany bejermek üçin energiýa gerek.Şeýle-de bolsa, özüni gowy duýmaýan itler hem hereketsiz bolýarlar, bu bolsa energiýa zerurlyklaryny azaldýar.

Itler täze, deňagramly, dürli-dürli we iýmitleniş aýratynlyklaryna laýyk gelýän iýmit iýenlerinde iň sagdyn bolýar.Ahyrynda üýtgetmegiň iň gowudygyny ýadyňyzdan çykarmaňit iýmitiyzygiderli.Birnäçe ýokary hilli markany saýlaň we itiňize birnäçe aýdan bir üýtgeşiklik beriň.Bu, şol bir it iýmitinden artykmaç ýa-da deňagramsyz iýmitlenmezlige kömek eder.

dog-food-manufacturer

Önümiň ady

Gury it iýmiti

Tagam

Tebigy tagam ýa-da özleşdirilen

Bölejik şekili

Tegelek, üçburçluk, Staryldyz şekili, halka görnüşi, görnüşler.

Saklamak şertleri

Göni gün şöhlesinden gaça duruň, salkyn we gurak ýerde saklaň

Ýaramlylyk möhleti

18 aý

Bukja

Agramy: 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 5 funt, 10 funt, 15 funt, 30 funt, ektr.

Goşundy

OEM, ODM.Şeýle hem resept we teklipler berip bileris.Et: Towuk, Ördek, Sygyr, Guzy, Deňiz balygy, Haýwan bagry ýa-da ýöriteleşdirilen2.Gök önümler we miweler: kädi, käşir, kartoşka, brokkoli, gök miwe, alma, armut, ekt., Customized3.Däneler: Tüwi, Goňur tüwi, ýöriteleşdirilen4.: Ag: Towuk ýagy, Deňiz ýagy, Zygyr ýagy, ek.Probiyotikler, witaminler, Omega 3 we 6 ýag kislotalary, başgalar, omöriteleşdirilen.
https://www.mirapetfood.com/
https://www.mirapetfood.com/
https://www.mirapetfood.com/

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler