Iň oňat bahasy bolan Hytaýda zolak şekilli tofu pişik hapa çäge öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Pişik hapasy näme?Pişik hapalarynyň haýsy görnüşleri bar?Pişik hapasyny nädip saýlamaly?
Pişik hapasy, pişikleriň hajathana gideninden soň zyňylmagyny jaýlamak üçin ulanýan zat.Zyňyndy pişigiň hapasy bilen birleşdirilende, adamlara arassalanmagy aňsat bolan topa öwrüler.Häzirki wagtda pişik hapalary esasan bäş kategoriýa bölünýär: agaç gumy, tofu gumy, hrustal gum, kagyz gumy we bentonit gumy.Dürli pişik hapalarynyň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar. ”


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tofu pişik hapalarynyň artykmaçlyklary

Tofu pişik hapalarynyň esasy düzümi noýba gabygy, mekgejöwen sogan we ş.m. Önümçilik prosesi sosna pişiginiň hapasyna gaty meňzeýär.Bu bentonit pişigiň hapasyna meňzeş köpçülikleýin pişik hapasydyr.Indi köp tüweleýçiler tofu pişik hapalaryny we tofu pişik hapalaryny saýlarlar.Beýleki pişik hapalary bilen deňeşdirilende köp artykmaçlygy bar.
Üstünlikleri: suwy gaty gowy siňdirmek, suwda eremek, göni hajathana ýuwup bolýar we ýapyşmak häsiýeti hem gaty gowy, dezodorizasiýa hem gowy, pişigiň zyňyndylaryny gowy örtüp biler, ysdan gaça durar, tofu Şeýle hem bar dezodizirlemegiň açary bolan pişik hapalarynda dezodorizasiýa faktorlary. ”

“Tofu pişigiň hapasyny nädip saýlamaly?

1. Tofu pişik hapalarynyň düzümi esasan tebigy tofu garyndylary ýa-da ösümlik süýümleri bolup, bazarda dürli tagamlar, gök çaýlar, alça gülleri we başgalar bar. Esasy täsiri henizem şol bir zat, ýöne gaty güýçli ysy saýlamaň, pişikler gaty ysly bolsa halamazlar.

2. Tofu pişik hapalary, göni kanalizasiýa akdyrylyp bilinjek pişik hapalarynyň ekologiýa taýdan arassa görnüşidir, ýöne tofu pişik hapalarynyň talaplarymyza laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny bilmek üçin tofu pişik hapalarynyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini seljermeli.

3. Tofu pişik hapalarynyň düzümi howpsuz we ekologiýa taýdan arassa bolany üçin, aşgazany erbet bolan pişikler üçin gaty gowy zat we pişiklere zyýan bermez.

4. Tofu pişigiň hapasy näçe gowy bolsa-da, pişigiňiziň halamaýandygyna ýa-da ýokdugyna baglydyr.Pişik halamaýan bolsa, näçe gowy bolsa-da peýdasyz.Birneme satyn alyp, synap görüp bilersiňiz.

1-tofu-cat-litter-factory 2-tofu-cat-litter-material 3 pricelist tofu cat litter 4-tofu-cat-litter-manufacturer


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler