Önümler

 • Freeze dried tuna for cats cat treats supplier cat food with OEM ODM customized

  Pişikler üçin guradylan tunany doňdurma, üpjün ediji pişik iýmitini OEM ODM ýöriteleşdirilen görnüşde bejerýär

  Productionhli önümçilik prosesindedoňan guradylan pişik iýmiti, çig malyň täzeligi köp iýmit maddalarynyň ýitmezligini üpjün etmek üçin gulplanyp bilner we şol bir wagtyň özünde gury önümçilik prosesi käbir zyýanly mikroorganizmleriň we bakteriýalaryň köpelmeginiň öňüni alyp biler we has arassa bolar.Doňdurylan guradylan tuna pişigi bejergisi, pişiklere zerur bolan ýokary hilli haýwan belogyny üpjün edip biler we bu pişikleriň hakyky iýmitlenişine has laýyk gelýär.

 • Bulk freeze-dried food supplier freeze dried beef liver and various customized flavor

  Köp doňan guradylan iýmit bilen üpjün ediji guradylan sygyr bagryny we dürli ýöriteleşdirilen tagamy doňdurýar

  Iýmit ilki pes temperaturada doňdurylýar, soňra vakuum şertlerinde gyzdyrylýar we guradylýar, şeýdip iýmitdäki doňan suw.Munuň artykmaçlygydoňan guradylan iýmitýokumly maddalaryň gowy goralmagy we uzak wagtlap saklanmagydyr.Iýmit wakuum şertlerinde suwsuzlanýandygy sebäpli iýmitiň içki dokumasy we damar ulgamy seýrek zaýalanýar we rehidrasiýadan soň iýmitiň asyl häsiýeti we tagamy dikeldilip bilner.Adatça ownuk paketler, şonuň üçin götermek gaty amatly.berk ýagdaýdan gazly ýagdaýa gönüden-göni üýtgedilýär we üýtgeýär.

 • OEM freeze-dried cat food big manufacturer and factory in China

  OEM Hytaýda doňdurylan guradylan pişik iýmit önümlerini öndüriji we zawod

  Doňan guradylan pişigiň iýmiti näme?Ordinaryönekeý pişik iýmitinden nähili tapawutlanýar?
  Doňan guradylan pişigiň iýmit önümçiligi ýörelgesi:
  Doňan guradylan pişik iýmiti, göçme gapda gaplanan çig iýmitdir.Şeýle hem bu pişikler üçin gury iýmitdir.Täze arassa çig etden ýasalýar.Iň soňky gaplama blokdan soň edilýär. ”

 • wholesale cat treats freeze dried chicken breast for cats

  lomaý pişik doňan guradylan towuk göwüsini pişikler üçin bejerýär

  Towuk göwüsiniň ýagy birneme pes bolup, pişikleriň ýag almagyna gowy gözegçilik edip biler.
  Doňan guradylan towuk göwsiaşgazany erbet bolan pişiklere maslahat berilýän çig etdir.Çig eti çeýnemek we siňdirmek aňsat we ýokumly dykyzlygy gaty ýokary, bu pişikleriň kabul edilmegini azaldyp, pişikleriň içege işini aňsatlaşdyryp biler.Doňdurylan guradylan towuk göwsi beloklara, aminokislotalara, A witamine we beýleki iýmitlere baý bolup, pişiklere beden üçin zerur bolan iýmitleri doldurmaga kömek edip biler.Şol bir wagtyň özünde, pişigiň tagam duýgusyny hem güýçlendirip, pişigiň keýpini begendirip we iýmäge kömek edip biler.

 • Private label wet dog food manufacturer China with customized falvor beef/chicken/tuna/salmon

  Hususy etiketli çyg it iýmit öndürijisi Hytaýda ýöriteleşdirilen sygyr eti / towuk / tuna / losos bar

  Çygly iýmit, adatça öý haýwanlarynyň iýmitlenmek we suw isleglerini doly kanagatlandyryp bilýän çyglylygy 70% -e çenli gök önümlerden, miwelerden, etlerden, haýwanlaryň wisserasyndan we ş.m. öndürilýär.Çygly iýmit iýýän öý haýwanlary az suw içip bilerler.“Mira Pet Food Co., Ltd” ýokary hilli it iýmitine ýöriteleşen çygly it iýmit öndürijisi Hytaýdyr we müşderiler talaplara laýyklykda hususy belligi ýöriteleşdirip bilerler.Çygly it iýmit öndürijileri.

 • Canned dog food and wet dog food from China factory

  Hytaý zawodyndan konserwirlenen it iýmiti we çyg it iýmiti

  konserwirlenen esasy iýmit
  Konserwirlenen esasy iýmit, gury it iýmitini wagtal-wagtal çalşyp bilýän konserwirlenen iýmitdir.Itleriň iýmitleniş zerurlyklarynyň köpüsini, esasanam suw içmegi halamaýan käbir itler üçin kanagatlandyryp biler.Konserwlenen naharlar lezzet almak üçin örän amatlydyr.
  Konserwirlenen esasy iýmit, adatça, dürli maddalar bilen garylan ýer etinden ýasalan doly bahaly we ýeterlik konserwirlenen iýmitdir.Dürli iýmit maddalaryny öz içine alýar we itleriň gündelik zerur iýmitleriniň köpüsini kanagatlandyryp biler, şonuň üçin gury it iýmitiniň ýerine uzak möhletli nahar hökmünde ulanylyp bilner.
  Mundan başga-da, ýaş itler we garry itler üçin dişler we iýmit siňdiriş birneme pes we adaty gury we gaty it iýmitleri olary işdäsini az we deňagramly iýmitlendirip biler.Şonuň üçin iti iýmitlenmek bilen dogry doldurmaly, şonuň üçin konserwirlenen esasy iýmitleri iýmitlendirmek gowy saýlawdyr. ”

 • OEM ODM wet dog food supplier China canned dog food factory in China

  OEM ODM çyg it iýmit öndürijisi Hytaýda konserwasiýa it iýmit fabrigi

  Premium çygly iýmitde köplenç artykmaç uglewodlar we haýwan belogynyň alternatiwalary ýetmezçilik edýär.Mundan başga-da, abraýly konserwirlenen it iýmit zawodynda diňe hakyky et ulanylýar we goşmaça önümler ýok, bu öý haýwanlarynyň aşa agramynyň we peşewiň aşgarlanmagynyň öňüni alýar.Mundan başga-da, ýokary hilli konserwirlenen it iýmitleri az allergiki.“Mira Pet Food Co., Ltd” ýokary hilli çygly it iýmitine we Hytaýda OEM ODM konserwirlenen it iýmit fabrigine ünsi jemleýär.
  Haýwanlaryň gury iýmitleriniň we çygly iýmitleriň deňeşdirme seljermesi çygly iýmitiň ýokary çyglylyk, az uglerod suwy, az ýag we aňsat siňdiriş aýratynlyklaryna eýedigini görkezýär.

 • natural pet food wet canned dog food manufacturer with chicken and salmon

  towuk we losos bilen tebigy haýwan iýmit çygly konserwirlenen it iýmit öndürijisi

  Towuk witaminleri we beloklary dolduryp, itlere iýmitlenmegi we işdäsini artdyryp biler.
  Towuk göwüsinde, şeýle hem siňdirmek we ulanmak aňsat bolan C witamini we E witamini bar.Fiziki taýdan sagdynlygy ýokarlandyrmagyň täsiri bar.Towugyň bolmagy itleriň has çalt ösmegine kömek edýär, bölünen uçlary gowulaşdyrýar we süňkleri berkitmek üçin ýokumly maddalary doldurýar.
  losos has ýakymly we ony iýmegiň köp usuly bar. Doglar samlmon ýalydyr, ýokumly we konserwirlenen losos it iýmitinden uzak wagtlap saklanyp bilner.

 • Customized freez-dired dog food with chicken brest, beef, tuna, salmon

  Towuk göwsi, sygyr eti, tuna, losos bilen doňdurylan it iýmitleri

  Doňan guradylan it iýmiti näme?Doňdurylan guradylan it iýmitleri, materiallary suwsuzlandyrmak üçin sublimasiýa prinsipini ulanýan guradyş prosesi bolan wakuum doňdurma guradyşynyň gysgaldylyşydyr.Häzirki wagtda azyk önümçiliginiň iň ösen prosesi.Onuň ýörelgesi, daşky gurşawy iýmitiň -30 ° C-den pes temperaturada vakuum ýagdaýyna getirmek we guratmak maksadyna ýetmek üçin iýmitdäki gaty suwuň göni sublimasiýasyna kömek etmekdir.

 • OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish

  OEM ODM Gury it iýmiti Towuk sygyr balygy bilen ýöriteleşdirilen Hytaý zawody

  It iýmitiniň roly, esasan, itleri ömri kepillendirmek, ösmek we ösdürmek we saglyk üçin zerur iýmitleri üpjün etmekden ybaratdyr.Giňişleýin iýmitlenmegiň, ýokary iýmit siňdirişiň we siňdiriş derejesiniň, ylmy formulanyň, hil standartynyň, amatly iýmitlenmegiň we käbir keselleriň öňüni almagyň artykmaçlyklary bar.

 • Wholesale pellet dog food manufacturers China OEM Customized

  Lomaý pellet it iýmit öndürijileri China OEM Customized

  Gury it iýmit öndürijisi Mira Pet Food Co., Ltd dünýädäki itler üçin dürli görnüşdäki we ululykdaky sagdyn, tagamly it iýmitini hödürleýär.Önümleri dünýäniň 100-den gowrak ýurduna we sebitlerine satylýar.Gury it iýmitiniň roly, esasan, ömrüň iýmitlenişiniň iň esasy kepilligini, köpeliş ösüşi üçin zerur iýmitleri we itler üçin saglygy üpjün etmekden ybaratdyr.Iýmit siňdiriş we siňdiriş, ýokary iýmitleniş gymmaty, hil ülňüleri, ylmy formula öndürmek, amatly iýmitlenmek we uzak möhletli saklamak we ş.m.