Önümler

 • OEM Bulk Dry Dog Food Companies 50KG 20KG

  OEM köpçülikleýin gury it iýmit kompaniýalary 50KG 20KG

  Itler täze, deňagramly, dürli-dürli we iýmitleniş aýratynlyklaryna laýyk gelýän iýmit iýenlerinde iň sagdyn bolýar.Ahyrynda üýtgetmegiň iň gowudygyny ýadyňyzdan çykarmaňit iýmitiyzygiderli.Birnäçe ýokary hilli markany saýlaň we itiňize birnäçe aýdan bir üýtgeşiklik beriň.Bu, şol bir it iýmitinden artykmaç ýa-da deňagramsyz iýmitlenmezlige kömek eder.

 • China factory wholesale dry dog food suppliers private lable dry dog food manufacturer

  Hytaýda zawod lomaý gury it iýmit öndürijileri hususy lable gury it iýmit öndürijisi

  Mira Pet Food Co., Ltd it iýmit önümçiliginde ýöriteleşýär weit iýmitisatuw.Önümiň hili kepillendirilýär, ýakymly we uzak wagtlap durnuklylygy üpjün edilýär.OEM we lomaý agent bolup biler.

  Kompaniýa, her ýyl on müňlerçe tonna önümçilik kuwwaty bolan Hytaýda iň ösen doly awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlaryna eýedir.Birinji derejeli hünär tehnologiýasy bilen, çig maly saýlamakdan, öndürmekden, önümleriň iberilmegine çenli her bir aralyk baglanyşyk berk gözegçilikde saklanýar we dolandyrylýar., ýokary hilli haýwan iýmitini öndürmek üçin FDA we AAFCO tarapyndan kesgitlenen howpsuzlyk düzgünlerini ýerine ýetiriň.Pai ösen önümçilik enjamlary, birinji derejeli hünär tehnologiýasy we ylmy dolandyryş tertibi bar.
  Müşderilere hoş geldiňiz, paýlaýjylar!

 • Beef flavor dog pet food price for adult dog dry dog food manufacturers

  Sygyr etiniň tagamly it öý haýwanlary, uly it gury it iýmit öndürijileri üçin iýmit bahasy

  “Mira Pet Food Co., Ltd” tebigy sygyr etini çig mal hökmünde ulanýar, tagamlar we konserwantlar ýaly goşundylary ret edýär we ýokary hilli gury it iýmitini öndürmäge ünsi jemläp, müşderiniň talaplaryna laýyklykda täze gök önümleri we miweleri goşýar.Önüm birmeňzeş bölejikler we oňat tagamly uly ýaşly itler üçin amatlydyr.

  Sygyr eti, güjügiň ösmegine, gowy ösmegine we güýçlenmegine sebäp bolup, güjük süňküniň ösmegine kömek edip biler.Sygyr etiniň ýokumlylygy doňuz etinden ep-esli ýokary, ýagyň we holesteriniň mukdary doňuz etinden has pesdir.Mundan başga-da, sygyr etinde ýokary gan basyşy we koronar ýürek keseli itler üçin örän peýdaly itler üçin zerur aminokislotalar bar.Sygyr etiniň düzümindäki belok doňuz etinden birnäçe esse köpdür.Sygyr etinde has ýuka et we ýag az.Bu ýokary kalorili et iýmitidir.Itleriň ulalmak döwründe iýmegi amatly, itler köp iýseler agramy artmaz

 • Dry dog food chicken flavor factory with chicken breast recipe and rice, sweet potato and pumpkin

  Towuk göwüsiniň resepti we tüwi, süýji kartoşka we kädi bilen gury it iýmit towuk tagam zawody

  Towuk, itler üçin iýmitlenmegi artdyryp biljek witaminleri we beloklary goşup bilýän itler üçin peýdalydyr;towugyň tagamy has gowy, bu bolsa işdäsi pes ýa-da keseli itlere işdäsini artdyryp biler chicken Köplenç towuk iýýän itler diňe ýönekeý iýmit iýýänlerden has gowy bolar.Itler has ygtybarly.

 • Self Cleaning Automatic Cat Litter Box For One Cat Or Multiple Cat Remote Controllable

  Özüňi arassalamak Bir pişik üçin awtomatiki pişik gutusy ýa-da uzakdan dolandyrylýan köp pişik üçin guty

  Awtomatiki pişik gutusy el bilen görmek bilen hoşlaşyň.
  Önümlerimiziň ygtybarlylygyny we howpsuzlygyny esaslandyryň we howpsuzlyk tehnologiýasynyň täzeligini öňe sürmegi dowam etdiriň.Pişigiňizi hemmetaraplaýyn goramak üçin 14 kanally ýokary öndürijilikli işjeň we passiw integrirlenen howpsuzlygy goramak ulgamynyň we fiziki aýralyk dizaýnynyň täze neslini hödürledik.
  Müşderileriň saýlamagy we MOQ 1 toplumy üçin 3 wersiýasy bar.
  Biz 24 sagat onlaýn, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

 • OEM Crushed tofu cat litter mixed with activated carbon and flushable

  OEM Aktiwleşdirilen uglerod bilen ýuwulýan we ýuwulýan tofu pişigi hapasy

  Görnüşi: ezilen Tofu pişigi
  Şekil: tertipsiz
  Toz: ≤0.5%
  Çig mal: Tofu uny, kömür
  Gysyş güýji: 10N min
  Çyglylyk: ≤12%
  Suwuň siňdirilmegi: ﹥ 300%
  Garynlaşma: g 400g
  Dezodorizasiýa derejesi: 70-90%
  Nisbi: 0.55g / ml
  Ys: Asyl / gülgüne / ýaşyl / işjeňleşdirilen uglerod / işjeňleşdirilen uglerod garyşyk pişik litteri

 • Dog Leash Multicoloured Traction Rope Organic Cotton Dog Leash Suppliers

  It leash köp reňkli çekiş ýüpi Organiki pagta it itini üpjün edijiler

  Haryt: Itiň uly çekilmegi
  MOQ: 1 sany
  Material: Pagta
  Ölçegi: L XL
  Agramy: 0,3 kg
  Logotip: omörite logotip bar
  Aýratynlyk: El bilen dokalan gijeki şöhlelendiriji ýakasy awtomatiki usulda gysylýar

 • Cat litter box full sizes semi-enclosed cat toilet and anti-splash cat supplies Product description

  Pişik hapa gutusy doly ululykda ýarym ýapyk pişik hajathana we pişige garşy pişik Önümiň beýany

  Cat Aýrylýan pişik hapa gutusy
  Ize Ölçegi (uzynlygy x ini): ululygy 23,6 "x16.1", orta ululygy 16.1 "x10.2", kiçi göwrümi 13,7 "x8.6"
  The Syzdyrylan pişigiň hapa pedalyny giňeltdi
  ▲ Material: PP
  ▲ Görnüşi: ýarym ýapyk

 • New bentonite cat litter volcanic rock efficient deodorization OEM ODM

  Täze bentonit pişigi hapa wulkan gaýasy täsirli deodorizasiýa OEM ODM

  Gaýtadan işlemek prosesi nukdaýnazaryndan bentonit pişigi hapalary iki görnüşe bölünýär: birleşdirilen çäge we çig magdan çäge.
  Çig magdany: Çig magdan gönüden-göni inçe bölünen bölejiklere urulýar.Gumuň bu görnüşi birneme gymmat, bölejikleriň görnüşi tertipsiz we gaýtadan işlemek tehnologiýasy gaty az tozana ýetip biler.Esasan ýokary derejeli bentonit pişik hapalaryny öndürmekde ulanylýar.
  Baglanan çäge: Bentonit gumyna poroşok bilen basylýar / baglanýar.Gumuň bu görnüşi arzan, bölejikler yzygiderli tegelek, tozan uly we arzan bentonit çägesine degişlidir.

 • Strip shape tofu cat litter sand manufacturer in China with best price

  Iň oňat bahasy bolan Hytaýda zolak şekilli tofu pişik hapa çäge öndürijisi

  Pişik hapasy näme?Pişik hapalarynyň haýsy görnüşleri bar?Pişik hapasyny nädip saýlamaly?
  Pişik hapasy, pişikleriň hajathana gideninden soň zyňylmagyny jaýlamak üçin ulanýan zat.Zyňyndy pişigiň hapasy bilen birleşdirilende, adamlara arassalanmagy aňsat bolan topa öwrüler.Häzirki wagtda pişik hapalary esasan bäş kategoriýa bölünýär: agaç gumy, tofu gumy, hrustal gum, kagyz gumy we bentonit gumy.Dürli pişik hapalarynyň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar. ”

 • Salmon recipe cat food freeze dried salmon cat treats for cats

  Salmon resept pişik iýmitini doňdurma guradylan losos pişigi pişikler üçin bejerýär

  “Mira Pet Food Co., Ltd.”guradylan pişigiň iýmit üpjün edijisini doňduryňtäzeligi gulplamak üçin -35 ° doňan FD doňdurma guradyş tehnologiýasyny kabul edýär.Doňdurmagyň ähli prosesi pes temperaturada geçirilýändigi sebäpli, lososyň asyl görnüşi, reňki, tagamy we ýokumlylygy saklanýar.Doňdurylan guradylan lososbeloklara we aminokislotalara baý bolup, pişikleri baý iýmitlenmek we goşmaça yz elementleri bilen üpjün edip biljek kalsiý, sink, magniý we beýleki minerallary we mikroelementleri öz içine alýar.Mundan başga-da, lososda pişigiň derisinde we saçynda möhüm rol oýnaýan, saçyň mukdaryny owadanlaşdyryp we artdyryp bilýän doýmadyk ýag kislotalary bar.Salmon, pişigiň immunitetini ýokarlandyryp, gözüni gowulaşdyrmaga kömek edip biler.

 • Freeze dried duck cat treats wholesale freeze dried cat food

  Doňdurylan guradylan ördek pişigi guradylan pişigiň iýmitini lomaý doňdurýar

  “Mira Pet Food Co., Ltd”, ýokumlylygy ýokary we ähli pişikler üçin amatly beýleki goşundylar bolmazdan ýokary hilli ördek saýlaýar.Pişikler, göwreli pişikler we uly ýaşly pişikler üçin amatly, olaryň belokdan dolydygyny görüp bilersiňiz.Doňdurylan guradylan ördeki tutuş ördek göwüsleri bilen hödürleýäris we müşderiniň islegi boýunça has kiçi inedördül kub görnüşinde hem edip bileris.Iýmitiň howpsuzlygyny we saglygyny üpjün etmek üçin önümçilik wagtynda ähli önümler iki gezek sterilizasiýa ediler.