Senagat habarlary

 • It iýmitini saýlamak boýunça iň doly gollanma, sypdyrmaň!

  Bazarda it iýmitiniň köp görnüşi bar we täze gelen eýeler gysga wagtyň içinde itine laýyk it iýmitini saýlap bilmezler.Tötänleýin satyn alsaňyz, itiňize laýyk bolmaz diýip gorkýarsyňyz;üns bilen saýlasaň, it iýmitiniň köp görnüşi bar, şonuň üçin takyk ...
  Koprak oka
 • Pişik iýmitini saýlamak üçin maslahatlar

  A. Näme üçin pişigiň iýmitindäki däne mukdary gaty ýokary bolmaly däl?Dänäni köp iýýän pişiklerde süýji we semizlik döreýär.Gündelik iýmitde ýeterlik belok we ýag bar bolsa, pişikler sagdyn ýaşamak üçin uglewodlara mätäç däldir.Emma bazardaky ortaça gury iýmit köplenç köp zady öz içine alýar ...
  Koprak oka
 • Pişik iýmitini nädip saýlamaly

  1. Pişik iýmitini satyn almazdan ozal, pişigiň ýaşyny, jynsyny we fiziki ýagdaýyny göz öňünde tutuň.A. Pişik birneme inçe bolsa: ýokary belokly we ýagly pişik iýmitini saýlaň (ýöne çäkden çykmaýar).B. Pişik birneme semiz bolsa: pişigiň iýmitlenişine berk gözegçilik ediň we iýmäň ...
  Koprak oka
 • Pişikleri nädip iýmitlendirmeli we pişigiň iýmitini nädip saýlamaly?

  Pişikler ýyrtyjydyr, olary birkemsiz iýmitlendirmezligi ýatdan çykarmaň 1. Şokolad bilen iýmitlenmäň, teobromin we kofein komponentleri sebäpli ýiti zäherlenmä sebäp bolar;2. Süýt bilen iýmitlenmäň, içgeçmä we agyr ýagdaýlarda ölüme sebäp bolar;3. Pişik iýmitini deňagramly gatnaşygy bilen iýmitlendirmäge synanyşyň ...
  Koprak oka