Pişik iýmitini saýlamak üçin maslahatlar

A. Näme üçin pişigiň iýmitindäki däne mukdary gaty ýokary bolmaly däl?
Dänäni köp iýýän pişiklerde süýji we semizlik döreýär.
Gündelik iýmitde ýeterlik belok we ýag bar bolsa, pişikler sagdyn ýaşamak üçin uglewodlara mätäç däldir.Theöne bazardaky ortaça gury iýmitde köplenç uglewodyň düzümi 35% -den 40% -e çenli köp däne bolýar.Pişigiň beden gurluşy köp mukdarda uglewodlar bilen iş salyşmakda gowy däl.Mysal üçin, pişikler köp uglewodly iýmitleri iýýän bolsalar, süýji we semizlik howpy ep-esli ýokarlanar.

B. Dänesiz pişik iýmitiniň uglewod düzümi has ýokary bolup biler
Dänesiz pişigiň iýmiti az karbaly iýmit bilen deň däl.Aslynda, dänesiz haýwan iýmitleriniň käbirinde däne saklaýan haýwan iýmitlerinden has köp uglewod bar.Dänesiz haýwan iýmitleriniň köpüsinde kartoşka we ýama ýaly maddalar iýmitdäki däneleri çalşýar we bu düzümlerde köplenç öý haýwanlarynyň iýmitlerinde ulanylýan dänelerden has köp uglewodlar bolýar.

C. Gury iýmitleri uzak wagtlap iýmek, pes peşew ýollarynyň sindromyna aňsatlyk bilen sebäp bolup biler
Pişigiňize gury iýmit bilen iýmitlenende, onuň köp suw içýändigine göz ýetiriň.Pişikler iýmitden zerur suwuň köp bölegini alýarlar we suwsuzlygy itler we adamlar ýaly duýgur däl, bu bolsa pişikleriň köpüsiniň suw içmegi halamaýandygyny düşündirýär.
Gury iýmitiň suwy bary-ýogy 6% -den 10% -e deňdir.Esasy iýmit hökmünde gury iýmit iýýän pişikler çygly iýmit iýýän pişiklerden has köp suw içse-de, çygly iýmit iýýän pişiklerden has köp suw siňdirýär.Pişigiň ýarysy.Bu uzak wagtlap diňe gury pişik iýmitini iýýän pişikleri, uzak wagtlap dowamly suwsuzlyk ýagdaýyna düşýär, bu bolsa peşewiň mukdaryny azaldýar we peşew aşa köp jemlenýär, bu bolsa peşew ulgamynyň kynçylyklaryna sebäp bolýar. gelejek.


Iş wagty: Apr-08-2022