Haýwan it iýmiti we pişik iýmit öndürijisi Hytaý zawody

Zawod göni lomaý we bölek satuw.Haýwan it iýmiti, pişik iýmiti, dünýäde sebit agentlerini gözleýäris.“Mira Pet Food Co.OEM OEM-i ýerine ýetirmek.Hususy haýwan iýmiti.it iýmit fabrigi.
Daşary ýurt OEM / ODM düýbüni tutmak, bahalarda ýeňillikler, hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz.

Nädip saýlamalypişik iýmiti?Esasan bu 4 nokada serediň!

(A) ýokumly maddalara serediň
1.Güýçli belok we çig ýag
Pişikleriň beloga uly islegi bar we 36% bilen 48% arasynda aralygy saýlamak iň gowusydyr we diňe haýwan belogynyň siňdiriş derejesi ýokary we ösümlik belogy gaty pesdir.
Çig ýag 13% -18% arasynda, 18% -den gowrak ýagly pişik iýmitini saýlamak iň gowusy, pişikler ony kabul edip bilerler, hiç hili kynçylyk ýok, pişikleriň aşgazany gowşak, tabullary boşatmak aňsat ýa-da semizlik meselesi bar, saýlamazlyk iň gowusy .

2. Taurin
Taurin, pişikleriň gözleri üçin ýangyç bekedidir.Pişikler özleri sintez edip bilmeýärler we diňe iýmäge bil baglaýarlar.Şonuň üçin taurin ≥ 0,1% bolan pişik iýmiti azyndan saýlanmalydyr we şertler rugsat berilende 0,2% ýa-da ondanam köp zat iň gowusydyr.

3. Suwda erän hlorid
Milli ülňüdäki mazmun: Uly pişikler we pişikler ≥ 0.3% Pişikler gündelik durmuşyny dowam etdirmek üçin belli bir mukdarda duz gerek, ýöne gaty köp iýmeli däldirler, ýogsam bu aňsatlyk bilen pişigiň gözýaşyna, saç dökülmegine, böwrek keseline we ş.m. .

4. Gödek kül
Gödek kül, pişigiň iýmiti ýakylandan soň galyndy, şonuň üçin mazmuny näçe pes bolsa, şonça-da 10% -den köp bolmaz.

5. Kalsiniň fosfor bilen gatnaşygy
Pişik iýmitiniň kalsiý-fosfor gatnaşygy 1,1: 1 ~ 1.4: 1 aralygynda saklanmagy maslahat berilýär.Gatnaşyk deňagramsyz bolup, pişikleriň süňkleriniň kadaly ösmegine aňsatlyk bilen sebäp bolup biler.

(B) Goşundylaryň sanawyna serediň
Ilki bilen, birinji ýa-da ýokarky 3 ýeriň etdigine baglydyr.Üçinýokary hilli pişik iýmiti, ilkinji 3 ýer et bolar we haýsy et ýazylar.Diňe guş we et diýýän bolsa we onuň haýsy etdigini bilmeseň, iň gowusy saýlamaly däl.

Ikinjiden, çig malyň paýynyň açylýandygyna ýa-da ýokdugyna göz aýlaň.Jemgyýetçilik paýy bilen pişik iýmitiniň köpüsi gowy pişik iýmitidir.Muny düýbünden aýtmaga het edip bilemok, ýöne önüme ynamymyň bardygyny we gözegçiligi kabul etmäge taýýardygymy subut edýän, aýan etmäge het edýärin.

Oba hojalygy býurosynyň düzgünlerine laýyklykda "doňdurylan et" sowadyjy awtoulaglar bilen daşalandan soň ýazylmalydyr.Täze towuk soýulýan ýerde ýa-da täze diýilmezden ozal it iýmitini öndürýän zawodda bolmaly.Zawodlaryň köpüsi muny edip bilmeýär.Şonuň üçin zawodyň laýykdygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin täze ýazyň.

1. Mekgejöwen we bugdaý ýaly allergen maddalary bolan däne it iýmitini saýlamak maslahat berilmeýär.
2. Islendik emeli reňk, tagam goşundylary, tagamy güýçlendiriji, tagam beriji serişdeleri goşuň.
3. Konserwantlar (antioksidantlar) E witamini ýaly tebigy bolmaly, çaý polifenollary bolsa tebigydyr.BHT, BHA emeli jedelli çig mal.
(C) Bahasyna serediň
Tölän zadyňyzy alýandygyňyzy hemmeler bilýär.Pişik iýmitini bir funtdan birnäçe dollara satyn alsaňyz, ýokary belokly pişik iýmiti bolup bilmeýär.Catöne pişigiň iýmiti has gymmat däl, dogrysy iň gowusy.

(D) Önümiň aýratynlyklaryna serediň
Ilki bilen, pişigiň iýmitiniň el degirmek üçin gaty ýaglydygyna göz aýlaň.Gaty ýagly bolsa, ony saýlamaň, sebäbi uzak wagtlap sarp etmek pişigiň gahary, ýumşak oturgyçlar we gara eňek ýaly problemalara sebäp bolar.
Ikinjiden, hoşboý ysyň gaty güýçlidigini we balyk ysynyň aşa agyrdygyny görüň.Şeýle bolsa, bu pişigiň iýmitinde pişige zyýan ýetirjek köp özüne çekiji bar diýmekdir.
Ahyrynda, onuň duzlydygyny ýa-da ýokdugyny dadyň.Gaty duzly bolsa, bu duzuň köpdügini we uzak wagtlap sarp edilmeginiň pişiklerde göz ýaşyna we saç dökülmegine sebäp boljakdygyny aňladýar.


Iş wagty: Iýun-20-2022