Pişikleri nädip iýmitlendirmeli we pişigiň iýmitini nädip saýlamaly?

Pişikler ýyrtyjydyr, olary birkemsiz iýmitlendirmäň
1. Şokolad bilen iýmitlenmäň, teobromin we kofein komponentleri sebäpli ýiti zäherlenmä sebäp bolar;
2. Süýt bilen iýmitlenmäň, içgeçmä we agyr ýagdaýlarda ölüme sebäp bolar;
3. Pişigiň ýokary belok we yz elementlerine gündelik zerurlyklaryny üpjün etmek üçin pişik iýmitini deňagramly gatnaşygy bilen iýmitlendirmäge synanyşyň;
4. Mundan başga-da, pişigi içerki gan akmagyna sebäp boljak towuk süňkleri, balyk süňkleri we ş.m. bilen iýmitlendirmäň.Pişigiň garny gowşak, ony seresaplylyk bilen iýmitlendiriň.

Pişigiňize zerur iýmitlenme
Pişikler ýyrtyjydyr we beloga uly isleg bildirýär.
Pişikler tarapyndan talap edilýän ýokumly maddalarda belok 35%, ýag 20%, galan 45% uglewodlardyr.Adamlarda diňe 14% ýag, 18% belok we 68% uglewod bar.

Taurin - Esasy iýmitlendiriji
Pişigiň tagamy adamlaryňkydan tapawutlanýar.Pişikleriň tagamynda duz ajydyr.Pişigiň iýmiti aşa köp duz bilen garylsa, pişik ony iýmez.

Duzly näme bolardy?- Taurine

Pişikler üçin taurin, pişigiň iýmitinde möhüm elementdir.Bu düzüm, gijelerine pişikleriň adaty görüşini saklap bilýär we pişigiň ýüregi üçin hem peýdalydyr.

Geçmişde pişikler syçanlar we balyklar iýmegi gowy görýärdiler, sebäbi syçanlaryň we balyklaryň belogynda taurin köpdi.

Şonuň üçin öý haýwanlarynyň eýeleri uzak wagtlap pişik iýmitini iýmitlendirýän bolsalar, onda taurini öz içine alýan pişik iýmitini saýlamalydyrlar.Çuň deňiz balyklarynda köp mukdarda taurin bar, şonuň üçin pişik iýmitini satyn alanyňyzda we gaplama maddalarynyň sanawyna seredeniňizde, ilki bilen deňizdäki balyklar bilen pişik iýmitini saýlamaga synanyşyň.

Çuň deňiz balyklarynda doýmadyk ýag kislotalary hem bar, bu pişikleriň sütük saglygy üçin, esasanam pars pişikleri ýaly uzyn saçly pişikler we berhizlerinde doýmadyk ýag kislotalarynyň kabul edilmegine has köp üns bermeli.

Umuman aýdanyňda, uly ýaşly pişikler üçin ýaramly pişik iýmitiniň belok düzümi 30% töweregi, pişik iýmitiniň belok mukdary bolsa 40% töweregi bolmaly.Kraxmal pişigiň iýmitlenmegine gutulgysyz goşundy, ýöne az krahmal mazmuny bolan pişik iýmitini saýlamaga synanyşyň.


Iş wagty: Apr-08-2022