Pişik iýmitini nädip saýlamaly

1. Pişik iýmitini satyn almazdan ozal, pişigiň ýaşyny, jynsyny we fiziki ýagdaýyny göz öňünde tutuň.
A. Pişik birneme inçe bolsa: ýokary belokly we ýagly pişik iýmitini saýlaň (ýöne çäkden çykmaýar).
B. Pişik birneme semiz bolsa: pişigiň iýmitlenişine berk gözegçilik ediň we her gün aşa köp energiýa we uglewod sarp etmäň we ş.m.
C. Pişikler köp maşk etseler: ýokary belokly pişik iýmitini saýlaň
D. Pişik köp maşk etmese: düzüminde witaminler we minerallar Omega-3 we Omega-6 ýag kislotalary bolmaly

2.Haýsy pişik iýmiti näme
Catokary hilli pişik iýmiti = düşnükli maddalar (ýekeje et ýa-da kombinasiýa) + etiň ýokary mukdary + taurin we zerur iýmitler
Pişik iýmitiniň düzümindäki maddalar iň azyndan tertipleşdirilýär.Iň gowy 5 madda ilki et, organlar (bagyr ýaly) ikinji, soňra däne we ösümlik bolmaly.Et elmydama däne we gök önümlerden öň gelmeli we mümkin boldugyça.

3. pişik iýmitini satyn almak üçin nirede
Öý haýwanlarynyň saglygy üçin peýdaly bolan pişik iýmitini satyn almak üçin professional kanallara gitmek maslahat berilýär.
Şeýle hem, pişik iýmitini satyn almak üçin onlaýn dükanlara gidýän öý haýwanlarynyň eýeleri hem köp, saýlaw has giň bolar.

4. Pişik iýmitiniň düzüm sanawyna serediň
Pişik iýmitiniň çig malynyň atlary dozadan az-azdan tertipde görkezilýär
Haýwan belogynyň düzümi köp bolan pişik iýmiti üçin sygyr eti, towuk, balyk, hindi we ş.m. haýwan belogydyr, haýwan belogynyň dürlüligi näçe baý bolsa şonça gowy.
A. Etiň haýsy etdigini görkezmeli.Diňe guş eti görkezilen bolsa ýa-da köp mukdarda guş önümlerini öz içine alýan bolsa, ony satyn almak maslahat berilmeýär.
B. Diňe haýwan ýaglary we guş ýaglary bellik edilýär we olary satyn almak maslahat berilmeýär.
C. Ilki bilen bellenen çig mal däne, ýa-da çig malda dänäniň köp görnüşi bar, şonuň üçin bu pişigiň iýmitini satyn almak maslahat berilmeýär.
D. Konserwantlar (antioksidantlar) we sintetiki pigmentler ýaly aşa köp ýa-da artykmaç goşundylaryň bardygyna üns beriň.
E. Konserwantlar BHA, BHT ýa-da ETHOXYQUIN, satyn almak maslahat berilmeýär

5. Bölünen pişik iýmitini satyn alyň
Pişik iýmitini satyn almagy bölmek zerur.Indi bazarda pars pişiginiň iýmiti we başgalar ýaly köp bölünen pişik iýmiti bar we bu pişik iýmitiniň bölejik görnüşi pars pişikleriniň çeýnemek we siňdirilmegi üçin has amatly bolar.
Mundan başga-da, pişigiň işjeňligine görä tapawutlanmalydyr.Pişigiňiz günüň dowamynda öýde galsa, iýeniňizden soň semremezlik üçin pişik iýmitindäki belok we ýag birneme pes bolmaly.


Iş wagty: Apr-08-2022