Alada etme!Pişikleriň çygly iýmit ýa-da gury iýmit iýmegi gowumy?

Pişigim çygly pişik iýmitini ýa-da gury pişik iýmitini iýmelimi?Köp sanly tüýdükli işgärler munuň bilen göreşen ýaly.Aslynda, çygly pişigiň iýmiti bolsun ýa-da gury pişigiň iýmiti bolsun, adatça, pişikler zerur iýmitler bilen üpjün edilip bilner.Şonuň üçin iýmit saýlamak pişigiň agramyna, pişigiň saglygyna we býudjetine görä kesgitlenmeli.
1. Ikisiniň arasynda nähili tapawutlar bar?
Isçygly pişik iýmitigowumy ýa-da gury pişik nahary gowumy?Täzelikleri ýuwýan ofiseriň düşünişini çuňlaşdyrmak üçin aňsatlaşdyrmak üçin Sýao Çong ikisiniň arasyndaky tapawudy gysgaça seljerýär.

1) Çyglylygyň mazmuny
Çyglylyk gury we çygly pişik iýmitiniň arasyndaky esasy tapawutdyr.Çygly pişik iýmitiniň (konserwirlenen) çyglylygy takmynan 70%, gury pişik iýmitinde bolsa takmynan 10% çyglyk bar, galan 90% uglewodlardan we ýaglardan ybarat.kompozisiýasy.
2) Önümçilik prosesi
Çygly pişik iýmiti, adatça täze ýa-da doňdurylan etiň we dänäniň birleşmeginden ýasalýar, bankada suw we ýag we witaminler bilen garylýar, iýmit gyzdyrylanda iýmitlenýän patogenleri ýok edýär we şeýlelik bilen sagdyn iýmitlenýär.
Gury iýmiteti, witaminleri, minerallary we ýaglary ýokary temperaturada we basyşda garyşdyrmak arkaly ýasalýar, bu bolsa iýmitlenende pişiklere dişlerini we arassalanmagyny üpjün edýär.

2. Çygly iýmitiň we gury iýmitiň peýdasy we zyýany
Dürli önümçilik amallary we çygly we gury pişik iýmitleri olary dürli funksiýalara öwürýär.
1) Çygly pişigiň iýmitiniň peýdalary
Ilki bilen çyglylyk amatly, çygly pişik iýmitinde pişikler üçin suwsuzlygyň we daş keseliniň öňüni alyp biljek 70% suw bar.Pişikler gündelik durmuşda suw içmegi halamasa-da, ýeterlik suwly bu iýmit pişiklere suwy doldurmaga kömek edip biler!
Ikinjiden, has köp iýmitlenmek üçin çygly pişik iýmiti gury iýmitden has az işlenýär, şonuň üçin iýmitiň asyl iýmitlenişini köp derejede saklap bilýär.Highokary hilli çygly iýmitleriň köpüsi witaminlere we minerallara baýdyr.Againene-de çygly pişigiň iýmitinde deňagramly ýag bar.Gury pişik iýmiti bilen deňeşdirilende, çygly iýmitiň kkal mukdary ýokary däl, semiz pişikler üçin has gowusy, başyna 70-den 120 kkal.
Netijede, amatlylyk has gowudyr.Gury pişik iýmiti bilen deňeşdirilende, çygly iýmit has uzak saklanyp bilner we daşamak üçin hem amatly.
2) Çygly pişik iýmitiniň kemçilikleri
Ilki bilen, çygly pişigiň iýmiti açylansoň, gysga wagtda iýilmese, iýmit köp bakteriýalary ösdürer ýa-da sowadyjyda 24 sagatdan köp saklanmasa-da erbetleşer.
Ikinjiden, çygly pişik iýmiti käbir pişikler üçin, esasanam ýeterlik iýmitlenmedik we has köp ýag we kaloriýa mätäç adamlar üçin amatly bolup bilmez.Mundan başga-da, çygly iýmitleriň köpüsinde karbalar az, şonuň üçin ony ştapel hökmünde doly iýip bolmaz.
Netijede, çygly iýmit gury iýmitden birneme gymmat.
3) Gury pişik iýmitiniň peýdalary
Ilki bilen iýmitleniş deňagramlydyr.Gury iýmitdäki belogyň, uglewodyň we ýagyň gatnaşygy deňeşdirilen we ähli iri gury iýmitlerde pişikleriň beden taýdan ösmegi üçin peýdaly "taurin" bar.Başga bir iýmitlendiriji diýip bileris.Mundan başga-da, gury iýmit pişikleriň ösmegi üçin zerur bolan dürli iýmitleri we witaminleri hem goşup biler.
Ikinjiden, gury pişik iýmitini iýmitlendirmek taýdan tapawutlandyrmak aňsat, iýmitlenip, iýmitiň dürli mukdaryny saýlamak üçin agramy we pişigiň aýratyn ýagdaýy bilen utgaşyp bolýar.Netijede, gury iýmit çygly iýmitden arzan.Uly pişige her gün ortaça 50-60 gram iýmit gerek, bu bolsa 4 kilo halta iýmitiň bir aýlap pişigiň iýmitini goldap biljekdigini aňladýar.
4) ýetmezçiliklerigury pişik iýmiti

Ilki bilen gury pişigiň iýmitindäki suwuň düzümi bary-ýogy 10% pesdir, bu bolsa pişikleriň has köp suw goşmagyna sebäp bolar, bu adaty pişikler üçin kynçylyk däl.
Ikinjiden, pişiklerde diş problemalaryna sebäp bolup biler.Gury iýmitleriň belli bir derejede diş arassalaýyş täsiri bar bolsa-da, käbir pişikler ýa-da dişleri pes bolan orta ýaşly we garry pişikler üçin gödek gury iýmit iýmek üçin ýaramly däl we belli bir derejede zyýan ýetirip biler.

3. Pişik iýmitini nädip saýlamaly?
Hersiniň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar, şonuň üçin Siaopet tüpeň işgärine garyşdyryp we iýmitlendirip biljekdigini maslahat berýär.Mysal üçin, pişige suw we uglewodlar we ýag goşmak gerek bolsa, çygly we gury pişigiň iýmitini bilelikde iýmek has gowy zat.
Iýmitlenende, belgi işgäri pişigiň iýmegi üçin iki pişik iýmitini bilelikde ýa-da aýratyn garyşdyryp biler, bu hem pişigiň bir wagtyň özünde iki berhizden hem peýdalanmagyna mümkinçilik döreder.
Pişik iýmitiniň haýsy görnüşini saýlasaňyzam, pes markalar bilen pişikleri iýmitlendirip bilmeris.Pişik iýmitiniň düzümlerini we goşundylaryny barlamagy öwreniň we soňra pişigiň fiziki ýagdaýyna görä iň gowy saýlamagy öwreniň.


Iş wagty: Iýun-29-2022