It leash köp reňkli çekiş ýüpi Organiki pagta it itini üpjün edijiler

Gysga düşündiriş:

Haryt: Itiň uly çekilmegi
MOQ: 1 sany
Material: Pagta
Ölçegi: L XL
Agramy: 0,3 kg
Logotip: omörite logotip bar
Aýratynlyk: El bilen dokalan gijeki şöhlelendiriji ýakasy awtomatiki usulda gysylýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

L-ýüpüň uzynlygy 1,7 m, takmynan 0,67 dýuým, ýüpüň diametri 2 sm, takmynan 0,78 dýuým, agramy bolsa 0,2kg.Agramy 15 kg bilen 40kg aralygyndaky itlere maslahat berilýär

Arkanyň uzynlygy 1,7 m, takmynan 0,67 dýuým, ýüpüň diametri 2,5 sm, takmynan 0,99 dýuým, agramy bolsa 0,3KG.Agramy 20 kg bilen 70 kg aralygyndaky itlere maslahat berilýär

Önümiň artykmaçlyklary

1. Agramy 20-150 funt aralygyndaky orta we uly itler üçin amatly.Itiňiz öňe ylgap, öý haýwanyňyzyň howpsuzlygyny üpjün edip, güýçli çekiji güýje garşy durup biler.2. Bu güýçli it iti, sizi we itiňizi gijeki gezelençde howpsuz saklap bilýän şöhlelendiriji materiallar bilen dokalýar.Itiňizi tötänleýin gaçmaga ýol berseňizem, ony çalt şöhlelendirip bilersiňiz
3. Birden güýçli çekiji güýje eýe bolanyňyzda eliňizi goraň.Diňe ýakymly itleriňiz bilen uzak wagtlap bagtly gezelençden lezzet alyň.
4. Birnäçe ownuk neýlon sapaklardan dokalan ýokary güýçli it, ýeňil agramly, ýöne gaty berkligi, ýumşaklygy we çydamlylygy has uzak wagtlap ulanylyp bilner; itiňize gözegçilik etmek üçin bu güýçli it itini ulanyp bilersiňiz, emma itiňiz ýeňdi. ' bu ýeňil agramyň peselmegi sebäpli hiç hili oňaýsyzlyk duýmaýaryn.

It iti näme edýär?

1. Itleriň geçip barýanlary gorkuzmagynyň ýa-da adamlara tötänleýin zyýan bermeginiň öňüni alyň
Käbir itler adamlary görenlerinde tolgunýarlar, adamlara bökmegi halaýarlar we tötänleýin başgalara zyýan bermek aňsat.Theöne öý haýwanynyň eýesi iti daňsa, bu ýagdaýlaryň öňüni alyp bolar.

2. Itiň heläkçilikde ylgamagynyň öňüni alyň
Adamlardan tapawutlylykda itler ýoly nädip okamalydygyny ýa-da ulag bilen nädip urulýandygyny bilenoklar.It it bilen daňylmasa, tötänleýin ýoluň gyrasyna gaçanda ýa-da hereket edýän ulag bilen gyzyklanyp, ony kowmak islese heläkçilikler bolup biler.
Itleriň köpüsi, eýeleriniň käýinç däldigi sebäpli ýol hadysalaryna duçar bolýar.
2. Itleriň ýitmeginiň öňüni alyň
Itiň eýesiniň gözegçiligindedigini we ýitmezligini üpjün etmek üçin daşary çykanyňyzda itiňizi gysyň.Käbir eýeler itimi gysganman yzyna çagyryp boljakdygyny hem aýdarlar.
Theöne it yssyda we gahar-gazaba müneniňizde henizem boýun bolup biljekdigiňize kepil geçip bilersiňizmi?Bu gaty kyn.It ýitirilenden soň, ony yzyna almak ähtimallygy gaty pesdir.
4. Itleriň birkemsiz iýmeginiň öňüni alyň
Itler tebigy ýagdaýda iýmek üçin zatlary ýalamagy we almagy halaýarlar.Iti tutmasalar, eýeleriniň görüp bilmeýän ýerine bararlar we tötänleýin çüýrük hapalary, syçan zäherini, tarakany dermanlaryny ýa-da kimdir birini bilkastlaýyn zäherleýän zäherleri iýerler., it jany üçin howply bolar.
Itiň ýöreýiş ýoluna gözegçilik edip bilýän we eýesine itiň birkemsiz iýmeginiň öňüni alyp bilýän iti gysyň.
Itiň üstüne daňmak kiçijik bir hereket, ýöne itiň ömrüniň howpsuzlygyny üpjün edip, köp gereksiz jedellerden gaça durup biler.Bu ýüp jogapkärçiligi, hormaty we howpsuzlygy birleşdirýär.Her haýwan söýýän muny edip biler diýip umyt edýärin.

dog leash 3 dog-leash-6


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler