It iýmiti

 • Beef flavor dog pet food price for adult dog dry dog food manufacturers

  Sygyr etiniň tagamly it öý haýwanlary, uly it gury it iýmit öndürijileri üçin iýmit bahasy

  “Mira Pet Food Co., Ltd” tebigy sygyr etini çig mal hökmünde ulanýar, tagamlar we konserwantlar ýaly goşundylary ret edýär we ýokary hilli gury it iýmitini öndürmäge ünsi jemläp, müşderiniň talaplaryna laýyklykda täze gök önümleri we miweleri goşýar.Önüm birmeňzeş bölejikler we oňat tagamly uly ýaşly itler üçin amatlydyr.

  Sygyr eti, güjügiň ösmegine, gowy ösmegine we güýçlenmegine sebäp bolup, güjük süňküniň ösmegine kömek edip biler.Sygyr etiniň ýokumlylygy doňuz etinden ep-esli ýokary, ýagyň we holesteriniň mukdary doňuz etinden has pesdir.Mundan başga-da, sygyr etinde ýokary gan basyşy we koronar ýürek keseli itler üçin örän peýdaly itler üçin zerur aminokislotalar bar.Sygyr etiniň düzümindäki belok doňuz etinden birnäçe esse köpdür.Sygyr etinde has ýuka et we ýag az.Bu ýokary kalorili et iýmitidir.Itleriň ulalmak döwründe iýmegi amatly, itler köp iýseler agramy artmaz

 • Dry dog food chicken flavor factory with chicken breast recipe and rice, sweet potato and pumpkin

  Towuk göwüsiniň resepti we tüwi, süýji kartoşka we kädi bilen gury it iýmit towuk tagam zawody

  Towuk, itler üçin iýmitlenmegi artdyryp biljek witaminleri we beloklary goşup bilýän itler üçin peýdalydyr;towugyň tagamy has gowy, bu bolsa işdäsi pes ýa-da keseli itlere işdäsini artdyryp biler chicken Köplenç towuk iýýän itler diňe ýönekeý iýmit iýýänlerden has gowy bolar.Itler has ygtybarly.

 • Private label wet dog food manufacturer China with customized falvor beef/chicken/tuna/salmon

  Hususy etiketli çyg it iýmit öndürijisi Hytaýda ýöriteleşdirilen sygyr eti / towuk / tuna / losos bar

  Çygly iýmit, adatça öý haýwanlarynyň iýmitlenmek we suw isleglerini doly kanagatlandyryp bilýän çyglylygy 70% -e çenli gök önümlerden, miwelerden, etlerden, haýwanlaryň wisserasyndan we ş.m. öndürilýär.Çygly iýmit iýýän öý haýwanlary az suw içip bilerler.“Mira Pet Food Co., Ltd” ýokary hilli it iýmitine ýöriteleşen çygly it iýmit öndürijisi Hytaýdyr we müşderiler talaplara laýyklykda hususy belligi ýöriteleşdirip bilerler.Çygly it iýmit öndürijileri.

 • Canned dog food and wet dog food from China factory

  Hytaý zawodyndan konserwirlenen it iýmiti we çyg it iýmiti

  konserwirlenen esasy iýmit
  Konserwirlenen esasy iýmit, gury it iýmitini wagtal-wagtal çalşyp bilýän konserwirlenen iýmitdir.Itleriň iýmitleniş zerurlyklarynyň köpüsini, esasanam suw içmegi halamaýan käbir itler üçin kanagatlandyryp biler.Konserwlenen naharlar lezzet almak üçin örän amatlydyr.
  Konserwirlenen esasy iýmit, adatça, dürli maddalar bilen garylan ýer etinden ýasalan doly bahaly we ýeterlik konserwirlenen iýmitdir.Dürli iýmit maddalaryny öz içine alýar we itleriň gündelik zerur iýmitleriniň köpüsini kanagatlandyryp biler, şonuň üçin gury it iýmitiniň ýerine uzak möhletli nahar hökmünde ulanylyp bilner.
  Mundan başga-da, ýaş itler we garry itler üçin dişler we iýmit siňdiriş birneme pes we adaty gury we gaty it iýmitleri olary işdäsini az we deňagramly iýmitlendirip biler.Şonuň üçin iti iýmitlenmek bilen dogry doldurmaly, şonuň üçin konserwirlenen esasy iýmitleri iýmitlendirmek gowy saýlawdyr. ”

 • OEM ODM wet dog food supplier China canned dog food factory in China

  OEM ODM çyg it iýmit öndürijisi Hytaýda konserwasiýa it iýmit fabrigi

  Premium çygly iýmitde köplenç artykmaç uglewodlar we haýwan belogynyň alternatiwalary ýetmezçilik edýär.Mundan başga-da, abraýly konserwirlenen it iýmit zawodynda diňe hakyky et ulanylýar we goşmaça önümler ýok, bu öý haýwanlarynyň aşa agramynyň we peşewiň aşgarlanmagynyň öňüni alýar.Mundan başga-da, ýokary hilli konserwirlenen it iýmitleri az allergiki.“Mira Pet Food Co., Ltd” ýokary hilli çygly it iýmitine we Hytaýda OEM ODM konserwirlenen it iýmit fabrigine ünsi jemleýär.
  Haýwanlaryň gury iýmitleriniň we çygly iýmitleriň deňeşdirme seljermesi çygly iýmitiň ýokary çyglylyk, az uglerod suwy, az ýag we aňsat siňdiriş aýratynlyklaryna eýedigini görkezýär.

 • natural pet food wet canned dog food manufacturer with chicken and salmon

  towuk we losos bilen tebigy haýwan iýmit çygly konserwirlenen it iýmit öndürijisi

  Towuk witaminleri we beloklary dolduryp, itlere iýmitlenmegi we işdäsini artdyryp biler.
  Towuk göwüsinde, şeýle hem siňdirmek we ulanmak aňsat bolan C witamini we E witamini bar.Fiziki taýdan sagdynlygy ýokarlandyrmagyň täsiri bar.Towugyň bolmagy itleriň has çalt ösmegine kömek edýär, bölünen uçlary gowulaşdyrýar we süňkleri berkitmek üçin ýokumly maddalary doldurýar.
  losos has ýakymly we ony iýmegiň köp usuly bar. Doglar samlmon ýalydyr, ýokumly we konserwirlenen losos it iýmitinden uzak wagtlap saklanyp bilner.

 • Customized freez-dired dog food with chicken brest, beef, tuna, salmon

  Towuk göwsi, sygyr eti, tuna, losos bilen doňdurylan it iýmitleri

  Doňan guradylan it iýmiti näme?Doňdurylan guradylan it iýmitleri, materiallary suwsuzlandyrmak üçin sublimasiýa prinsipini ulanýan guradyş prosesi bolan wakuum doňdurma guradyşynyň gysgaldylyşydyr.Häzirki wagtda azyk önümçiliginiň iň ösen prosesi.Onuň ýörelgesi, daşky gurşawy iýmitiň -30 ° C-den pes temperaturada vakuum ýagdaýyna getirmek we guratmak maksadyna ýetmek üçin iýmitdäki gaty suwuň göni sublimasiýasyna kömek etmekdir.

 • OEM ODM Dry dog food China Factory Customized with Chicken Beef Fish

  OEM ODM Gury it iýmiti Towuk sygyr balygy bilen ýöriteleşdirilen Hytaý zawody

  It iýmitiniň roly, esasan, itleri ömri kepillendirmek, ösmek we ösdürmek we saglyk üçin zerur iýmitleri üpjün etmekden ybaratdyr.Giňişleýin iýmitlenmegiň, ýokary iýmit siňdirişiň we siňdiriş derejesiniň, ylmy formulanyň, hil standartynyň, amatly iýmitlenmegiň we käbir keselleriň öňüni almagyň artykmaçlyklary bar.

 • Wholesale pellet dog food manufacturers China OEM Customized

  Lomaý pellet it iýmit öndürijileri China OEM Customized

  Gury it iýmit öndürijisi Mira Pet Food Co., Ltd dünýädäki itler üçin dürli görnüşdäki we ululykdaky sagdyn, tagamly it iýmitini hödürleýär.Önümleri dünýäniň 100-den gowrak ýurduna we sebitlerine satylýar.Gury it iýmitiniň roly, esasan, ömrüň iýmitlenişiniň iň esasy kepilligini, köpeliş ösüşi üçin zerur iýmitleri we itler üçin saglygy üpjün etmekden ybaratdyr.Iýmit siňdiriş we siňdiriş, ýokary iýmitleniş gymmaty, hil ülňüleri, ylmy formula öndürmek, amatly iýmitlenmek we uzak möhletli saklamak we ş.m.