Pişik hapa gutusy doly ululykda ýarym ýapyk pişik hajathana we pişige garşy pişik Önümiň beýany

Gysga düşündiriş:

Cat Aýrylýan pişik hapa gutusy
Ize Ölçegi (uzynlygy x ini): ululygy 23,6 "x16.1", orta ululygy 16.1 "x10.2", kiçi göwrümi 13,7 "x8.6"
The Syzdyrylan pişigiň hapa pedalyny giňeltdi
▲ Material: PP
▲ Görnüşi: ýarym ýapyk


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haýsy stilpişik hapa gutusygowumy?Pişik hapa gutusynyň haýsy markasyny saýlamaly?Dürli pişikler üçin haýsy hapa gutusy amatly?Pişigiň hapa gutusy hakda bu makalany sabyrsyzlyk bilen okan bolsaňyz, kiçijik eýesi üçin ynamly pişik hapa gutusyny hem saýlap bilersiňiz diýip pikir edýärin.

1. simpleönekeý gurluşy we aňsat arassalanmagy bilen pişik hapa gutularyna ähmiýet beriň.Käbir pişik hapa gutulary sökmek we ýuwmak has çylşyrymly we kyn.

2. Pişik hapalaryny çykarmak meselesi.Köp pişik hapa gutularynda bu mesele bar.Aýyrmak aňsat däl pişigiň hapa gutusyny saýlamak aýratyn möhümdir.

3. Pişik hapasy bilen pişigiň hapa gutusynyň arasynda gabat gelmezlik bar.Mysal üçin, üstünde akylly pişik hapa gutusy bar bolsa, diňe bentonit pişik hapalary ýaly inçe däneli pişik hapalary ulanylyp bilner, şonuň üçin granulaly pişigiň hapasyny ulaldanyňyzda, zehini akyl bilen görüp bilmersiňiz.Satyn almazdan ozal dükandan haýsy pişik hapasynyň laýykdygyny soraň.

4.Pişigiň ululygyna we hapa gutusyna gabat gelmek meselesi.Pişik hapa gutularynyň köpüsi orta ölçegli pişikler üçin amatly.Gaty uly pişigiňiz bar bolsa, uly göwrümli pişik hapa gutusyny satyn almaly.

Pişige hapa gutusyny ulanmagy nädip öwretmeli?

Täze pişigi alanyňyzda, olary hapa gutusy bilen üpjün etmeli.Diňe bu däl, pişigiňize şol hapa gutusyny nähili ulanmalydygyny öwretmeli.Bu pişige ideg etmegiň iň özüne çekiji bölegi däl, ýöne pişigiňiziň zibil gutusyna sokulmagyna we peşew edilmegine göz ýetirmek möhüm mesele.Pişiklere hapa gutusyny ulanmagy öwretmegiň esaslary.Salgylanma: Näme üçin pişikler hapa gutusyndaky hajathana barmaýarlar?
Ilki bilen, pişigiň hapa gutusyny satyn alyň
Pişigiňize laýyk ölçegdäki hapa gutusy gerek.Gaty kiçi ýa-da gaty uly däldigine göz ýetiriň, ýogsam pişik ony ulanmakda oňaýsyz bolar.Mundan başga-da, birden köp pişigiňiz bar bolsa, adatça pişik bilen bir hatarda köp sanly hapa gutusy bolmagy maslahat berilýär.Şonuň üçin iki pişik üçin üç sany hapa gutusy bolar.Bazarda ekologiýa taýdan arassa hapa gutulary we ysy siňdirýän hapa gutulary ýaly köp dürli hapa gutulary bar.
Ikinjiden, pişige täze hapa gutusyny görkeziň
Pişigiňize täze hapa gutusyny gysga wagtda görkeziň.Bu pişigi zibil gutusyna salmak ýaly ýönekeý bolup biler.Diňe zibil gutusynyň ýerleşýän ýerini süýşürmäň.Pişikleriň nirä barýandyklaryny bilmeklerini isleýärsiňiz.Şeýle hem, pişigiň hapa gutusyny ulanmagyny haýyş etmeli.Pişigiňizi iýmitlendireniňizden soň, olary zibil gutusyna eltiň.Munuň maksady pişigi ýatlatmak

Ahyrynda polo positiveitel berkitmäni ulanyň we gygyrmaň
Pişikler zibil gutusyny ulanyp başlanda, dogry bir zat edýändiklerini olara habar beriň we iň gowy görýän naharlaryny beriň.

cat-litter-box2 cat-litter-box4 cat-litter-box-4 cat-litter-box5 cat-litter-box6


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler